Sök på Svedea.se

Coloramas försäkring är framtagen genom ett samarbete mellan Söderberg & Partners och Svedea. Försäkringen har anpassats efter verksamhet och behov.

Försäkringens innehåll

Om du har behov av ytterligare försäkringsskydd kan du komplet­tera grundskyddet med en eller flera tilläggsförsäkringar.

Grundomfattning

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar till exempel maskiner, inventarier, varor, pengar och värdehand­lingar, kunders och anställdas egendom.

Grundsjälvrisken vid en egendomsskada är 20 % av prisbasbe­loppet

Avbrottsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för det avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust vid driftstörning efter brand. Ersättning lämnas även för avbrott genom att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- och personskador. Försäkringen omfattar även skadestånd till följd av levererad produkt (produktansvar). Om företaget råkar ut för skadeståndskrav så hjälper Svedea till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är företaget skyldigt att betala skadestånd sköter Svedea förhandlingarna och för talan vid rättegång samt betalar even­tuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser. Dessutom omfattar försäkringen skattemålstvister.

Kundolycksfall

Försäkringen gäller för olycksfall som leder till personskada som drabbar kund eller besökare i försäkringstagarens lokaler.

Överfallsförsäkring

Försäkringen gäller för personskada genom misshandel eller annan uppsåtligt våld eller hot.

Krisförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi om någon anställd drabbas av akut psykisk kris i tjänsten på grund av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan trau­matisk händelse. Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen omfattar förlust som företaget drabbas av genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott, exempel­vis förskingring.

Tilläggsförsäkringar

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen omfattar den anställde som reser i tjänsten och gäller bland annat för sak och personskada som försäkrad kan drabbas av under en tjänsteresa.

Entreprenadförsäkring

Försäkringen gäller på arbetsområde för entreprenadverksamhet som byggnads-, installations- och montagearbeten. Försäkringen uppfyller miniminormen i AF AMA 98 i anslutning till AB04 samt ABT06.

Kyl- och frysförsäkring

Försäkringen gäller för skador på varor i kyl eller frys vid oförutsedd temperaturförändring.

Allriskförsäkring för uthyrda objekt

Försäkringen gäller med allriskomfattning och omfattar objekt, exempelvis färgsprutor, golvslipmaskiner mm som butiken hyr ut.

Verktygsförsäkring

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av försäkrade verktyg.

Sjukavbrottsförsäkring

Försäkringen gäller för avbrott till följd av att försäkrad person drabbats av arbetsoförmåga.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för rätt till ersättning vid olycksfallsskada och lämnar bland annat ersättning för kostnader för läkarvård, invaliditet och merkostnader.

Allmän information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad samt försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.

Facebook

Instagram