Grundläggande information och kontaktuppgifter

Svedea AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för HDI Global Specialty SE:s räkning. Svedea har sin ansvarsförsäkring hos QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden branch. Krav med anledning av försäkringsförmedlingen kan riktas direkt mot QBE, se kontaktuppgifter nedan. Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan har utbetalats av Svedea samt att kravet framställs inom skälig tid, dock senast inom 10 år. Försäkringsbelopp är cirka 1,25 miljoner euro per skada och cirka 5 miljoner euro totalt för alla skador under ett år.

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE. Svedea får procentuell ersättning från HDI Global Specialty för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen minus eventuella avdrag för avslutade försäkringar. Över tid kan Svedea även få ersättning för försäkringsaffärens tekniska resultat baserat på skaderesultat med avdrag för vissa administrativa kostnader. HDI Global Specialty SE har ett kvalificerat innehav i Svedea AB.

Svedea lämnar inte rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys som avses i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Registrering och tillsyn

För att få bedriva försäkringsdistribution ska en försäkringsförmedlare vara registrerad hos Bolagsverket. Svedea är en försäkringsförmedlare och är registrerad hos Bolagsverket för distribution av de flesta sakförsäkringar. 

Svedeas verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen. Svedeas marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket.

Detta kan kontrolleras hos respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan.

Tillämpade lagar

På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen (2008:486)), försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen (2005:104)), försäkringsdistribution (lag (2018:1219) om försäkringsdistribution) och distansköp (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal) samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.

Vår behandling av dina personuppgifter

Svedea AB, och i förekommande fall HDI Global Specialty SE, använder personuppgifter i vår administration, skadereglering, marknads- och kundanalys, produktutveckling, marknadsföring och för statistiska ändamål. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om Svedeas hantering av personuppgifter.

Sanktioner mot terrorism

Svedea är skyldigt att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat angående personers inblandning i terroristhandlingar, samröre med terrorister och anknytning till vissa regimer utanför EU. I samband med skadeersättning eller premieåterbetalning kommer vi därför att korsköra kundernas personuppgifter mot FN:s och EU:s sanktionslistor för att säkerställa att utbetalningar sker på ett korrekt sätt. I händelse av träff mot FN:s och EU:s sanktionslistor, har Svedea rätten att neka utbetalning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade, raderade, begränsade och flyttade samt att göra invändningar mot behandling. Om du vill tillvarata någon av dessa rättigheter är du välkommen att skicka en skriftlig begäran, undertecknad av dig, till Dataskyddsombud, Svedea AB, Box 3489, 103 69 Stockholm eller dataskyddsombud@svedea.se.

Vill du inte ha direktreklam från Svedea kan du enklast avregistrera dig genom att mejla info@svedea.se.

Som registrerad hos oss har du även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Information om hur du går tillväga får du på datainspektionen.se eller genom att ringa 08-657 61 00.

Personuppgifter behandlas av Svedea i enlighet med gällande Dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR).

Även vår försäkringsgivare, HDI Global Specialty SE, hanterar dina personuppgifter enligt GDPR och fungerar i vissa fall som personuppgiftsansvarig (https://www.hdi-specialty.com/int/en/legals/privacy)

Din ångerrätt

Om du som konsument har ingått avtal på distans (t.ex. via telefon eller internet) har du rätt att ångra dig inom fjorton dagar från att du ingått avtalet, du ska då meddela Svedea om detta. Svedea har rätt till den del av försäkringspremien som motsvarar tiden då avtalet varit i kraft.

Om du har klagomål

Om du har generella klagomål mot Svedea AB gällande till exempel försäljning kan du vända dig till vår klagomålsansvarige Lena Ekedahl Sjödin genom att mejla till klagomal@svedea.se. Du, som konsument, kan också vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vid tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till Allmän domstol.

Är du missnöjd med ska hanteringen av ditt skadeärende? Se hur du går tillväga här.

 

Viktiga kontaktuppgifter och adresser

Svedea AB

Box 3489
103 69 Stockholm

08-790 03 00
info@svedea.se
svedea.se

HDI Global Specialty SE, Sverige filial

ORG.NR
HRB 211924
(Reg. i Tyskland)

ADRESS
Box 22085
104 22 Stockholm

Hannover Rück SE

ORG.NR
HRB 6778

ADRESS
Karl-Wiechert-Alee 50
30625 Hannover
Tyskland

QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden branch

ORG.NR 
516404-1880

ADRESS
Sveavägen 13
111 57 Stockholm

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
bolagsverket.se

Finansinspektionen

Box 7821
103 97 Stockholm

08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
fi.se

Konsumentverket

Box 48
651 02 Karlstad

0771-42 33 00
konsumentverket@konsumentverket.se
konsumentverket.se

Datainspektionen

Box 8114, 104 20 Stockholm

08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se
datainspektionen.se

Prata
med
oss!
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.