Grundläggande information och kontaktuppgifter

Svedea AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för HDI Global Specialty SE:s räkning. Svedea har sin ansvarsförsäkring hos QBE Europe SA / NV, Filial Sverige. Krav med anledning av försäkringsförmedlingen kan riktas direkt mot QBE, se kontaktuppgifter nedan. Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan har utbetalats av Svedea samt att kravet framställs inom skälig tid, dock senast inom 10 år. Försäkringsbelopp är cirka 1,25 miljoner euro per skada och cirka 5 miljoner euro totalt för alla skador under ett år.

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE. Svedea får procentuell ersättning från HDI Global Specialty för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen minus eventuella avdrag för avslutade försäkringar. Svedea AB är ett helägt dotterbolag till HDI Global Specialty SE.

Svedea lämnar inte rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys som avses i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Registrering och tillsyn

För att få bedriva försäkringsdistribution ska en försäkringsförmedlare vara registrerad hos Bolagsverket. Svedea är en försäkringsförmedlare och är registrerad hos Bolagsverket för distribution av de flesta sakförsäkringar. Svedeas verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen. Svedeas marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket. Detta kan kontrolleras hos respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan.

Tillämpade lagar

På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen (2008:486)), försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen (2005:104)), försäkringsdistribution (lag (2018:1219) om försäkringsdistribution) och distansköp (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal) samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Svedea AB, och i förekommande fall HDI Global Specialty SE, använder personuppgifter i vår administration, skadereglering, marknads- och kundanalys, produktutveckling, marknadsföring och för statistiska ändamål. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om Svedeas hantering av personuppgifter.

Din ångerrätt

Om du som konsument har ingått avtal på distans (t.ex. via telefon eller internet) har du rätt att ångra dig inom fjorton dagar från att du ingått avtalet, du ska då meddela Svedea om detta. Svedea har rätt till den del av försäkringspremien som motsvarar tiden då avtalet varit i kraft.

Om du har klagomål

Har du synpunkter på handläggningen av ditt ärende, det beslut du fått eller är det något annat som inte fungerat som det ska? Se hur du går tillväga här.

Viktiga kontaktuppgifter och adresser

Svedea AB

Box 3489
103 69 Stockholm

08-790 03 00
info@svedea.se
svedea.se

HDI Global Specialty SE, Sverige filial

ORG.NR
HRB 211924
(Reg. i Tyskland)

ADRESS
Box 22085
104 22 Stockholm

QBE Europe SA / NV, Filial Sverige

ORG.NR 
516411-5403

ADRESS
Kungsgatan  13
111 56 Stockholm

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
bolagsverket.se

Finansinspektionen

Box 7821
103 97 Stockholm

08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
fi.se

Konsumentverket

Box 48
651 02 Karlstad

0771-42 33 00
konsumentverket@konsumentverket.se
konsumentverket.se

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114
104 20 Stockholm

08-657 61 00
imy@imy.se
imy.se