Sök på Svedea.se

Här kan du läsa om den kollektiva olycksfallsförsäkring Svedea har för ett stort antal kommuner. Försäkringen kan bland annat ersätta läkarvård, behandling, sjukresor och eventuellt kvarstående besvär.

Vad är en olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av, genom en ofrivillig plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen. Med olycksfallsskada jämställs även kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse. Försäkringen ersätter också nedan händelser:

Se det fullständiga villkoret för din kommun här.

Ersättning

Ersättning kan till exempel lämnas för:

Försäkringen gäller utan självrisk.

Krisförsäkring

Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad person som drabbas av akut psykisk kris orsakad av olycksfall. Försäkringen omfattar maximalt 10 behandlingar per skada och försäkrad. Behandlingen ska utföras i Sverige av legitimerad psykolog och påbörjas inom en tolvmånadersperiod från olycksfallet. Samtliga kostnader ska på förhand godkännas av försäkringsgivaren.

Facebook

Instagram