Sök på Svedea.se

Ansvarsförsäkring för ditt företag

En ansvarsförsäkring ger dig ett tryggt skydd om du krävs på skadestånd för en skada som ditt företag, dina anställda eller era produkter har orsakat. En ansvarsförsäkring har i princip alla företag behov av. I vissa fall behövs även ett utökat ansvarsskydd.

Då kan en ansvarsförsäkring hjälpa till

Ansvarsförsäkring för olika branscher

Vilken typ av ansvarsförsäkring du behöver beror på vad du har för typ av verksamhet. Här kan du läsa mer om de olika typerna av ansvarsförsäkring: 

Datakonsultansvar

Konsulter som arbetar inom data och IT kan orsaka sina avtalspartners ren förmögenhetsskada. Om skadan orsakats på grund av fel eller försummelse och konsulten blir skyldig att utge skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt godkända avtal som är utfärdade inom ADB-området, kan försäkringen ersätta skadan.

VD- och styrelseansvar

En VD- och styrelseansvarsförsäkring skyddar företagsföreträdarna ifall krav riktas mot dem, oavsett om kraven är berättigade eller helt ogrundade. Försäkringen gäller både för försvarskostnader för att bestrida krav och för det eventuella betalningsansvaret. Det kan även ligga i aktieägarnas intresse att det finns en VD- och styrelseansvarsförsäkring eftersom ett försäkringsbolag har en bättre betalningsförmåga än en privatperson om man hamnar i en situation där företagsföreträdarna har orsakat skada för bolaget.

Produktansvar

En produktansvarsförsäkring behövs för att skydda företaget mot skadeståndsanspråk som kan uppstå till följd av att företagets produkter orsakar skada på person eller egendom.

Patientansvar

En patientförsäkring är obligatorisk för den ​som bedriver hälso- och sjukvård och enligt lag måste ha en gällande patientförsäkring. Legitimerade naprapater och kiropraktorer, tandläkare och läkare är exempel på yrken som måste ha patientförsäkring. Om en behandling går fel är det tryggt att veta att ett försäkringsbolag ansvarar för skadereglering och kontakter med alla inblandade. ​​​​​​​För patienten är det tryggt att veta att skadan blir bedömd av en utomstående instans och på objektiva grunder.

Konsultansvar, teknisk konsult

Denna försäkring tecknas av tekniska konsulter som arbetar enligt avtalet ABK 09 – Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

Ansvar ren förmögenhetsskada

De som driver konsultverksamhet tar ofta på sig ett ansvar för ren förmögenhetsskada i avtalet med sin kund, för utfört rådgivande uppdrag. Med ren förmögenhetsskada förstås den ekonomiska skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. En försäkring för ren förmögenhetsskada omfattar den skadeståndsskyldighet som den försäkrade i sin rådgivande verksamhet orsakar kontraktspart.

Transportöransvar

Den som hanterar eller transporterar gods för annans räkning har också ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort. En transportöransvarsförsäkring ersätter skadeståndskrav för skada på eller förlust av omhändertaget gods.

Vi på Svedea hjälper dig

Ansvarsförsäkringen är en del av företagsförsäkringen. Skriv in ditt organisationsnummer och se hur vår företagsförsäkring skyddar ditt företag!

Se ditt pris på företagsförsäkring

Ange dina uppgifter och börja räkna.

Organisationsnummer

Facebook

Instagram