Ansvarsförsäkring för ditt företag

En ansvarsförsäkring ger dig ett tryggt skydd om du krävs på skadestånd för en skada som ditt företag, dina anställda eller era produkter har orsakat. En ansvarsförsäkring har i princip alla företag behov av. I vissa fall behövs även ett utökat ansvarsskydd.

Då kan en ansvarsförsäkring hjälpa till

  • Företaget orsakar en personskada. Till exempel om någon halkar på ett nyskurat golv eller osandad entré. Som företagare är du skyldig till vissa saker, bland annat sanda din entré.
  • Dina anställda orsakar en sakskada hos en kund. Till exempel välter en vas eller spräcker ett fönster.
  • Företagets saker eller produkter råkar skada en kund. Till exempel om någon får en allergisk reaktion eller klämmer sig. Som företagare ansvarar du för din produkt, även produkter du köper in och säljer vidare.

Vi på Svedea hjälper dig

  • Ersätta skadestånd. Om någon riktar ett skadeståndskrav mot ditt företag ersätter vi eventuella skadestånd och rättegångskostnader.
  • Utreda och förhandla. Vi kopplar in juridisk hjälp som företräder ditt företag. 

Ansvarsförsäkringen är en del av företagsförsäkringen. Skriv in ditt organisationsnummer och se hur vår företagsförsäkring skyddar ditt företag!

Ansvarsförsäkring för olika branscher

Vilken typ av ansvarsförsäkring du behöver beror på vad du har för typ av verksamhet. Här kan du läsa mer om de olika typerna av ansvarsförsäkring: 

Konsulter som arbetar inom data och IT kan orsaka sina avtalspartners ren förmögenhetsskada. Om skadan orsakats på grund av fel eller försummelse och konsulten blir skyldig att utge skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt godkända avtal som är utfärdade inom ADB-området, kan försäkringen ersätta skadan. 

En VD- och styrelseansvarsförsäkring skyddar företagsföreträdarna ifall krav riktas mot dem, oavsett om kraven är berättigade eller helt ogrundade. Försäkringen gäller både för försvarskostnader för att bestrida krav och för det eventuella betalningsansvaret. Det kan även ligga i aktieägarnas intresse att det finns en VD- och styrelseansvarsförsäkring eftersom ett försäkringsbolag har en bättre betalningsförmåga än en privatperson om man hamnar i en situation där företagsföreträdarna har orsakat skada för bolaget.

En produktansvarsförsäkring behövs för att skydda företaget mot skadeståndsanspråk som kan uppstå till följd av att företagets produkter orsakar skada på person eller egendom.

En patientförsäkring är obligatorisk för den ​som bedriver hälso- och sjukvård och enligt lag måste ha en gällande patientförsäkring. Legitimerade naprapater och kiropraktorer, tandläkare och läkare är exempel på yrken som måste ha patientförsäkring. Om en behandling går fel är det tryggt att veta att ett försäkringsbolag ansvarar för skadereglering och kontakter med alla inblandade. ​​​​​​​För patienten är det tryggt att veta att skadan blir bedömd av en utomstående instans och på objektiva grunder. 

Denna försäkring tecknas av tekniska konsulter som arbetar enligt avtalet ABK 09 – Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

De som driver konsultverksamhet tar ofta på sig ett ansvar för ren förmögenhetsskada i avtalet med sin kund, för utfört rådgivande uppdrag. Med ren förmögenhetsskada förstås den ekonomiska skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. En försäkring för ren förmögenhetsskada omfattar den skadeståndsskyldighet som den försäkrade i sin rådgivande verksamhet orsakar kontraktspart. 

Den som hanterar eller transporterar gods för annans räkning har också ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort. En transportöransvarsförsäkring ersätter skadeståndskrav för skada på eller förlust av omhändertaget gods.