Sök på Svedea.se

En man i grå tröja funderar koncentrerat framför sin laptop på ett kafé

6 punkter din marknadsplan bör innehålla

En marknadsplan är ett viktigt verktyg i och med att den ger dig en bra överblick över ditt företags marknadsmöjligheter, aktiviteter, hur du ska locka fler kunder (och behålla de befintliga) på kort och lång sikt. Men vad ska en marknadsplan innehålla?

Nulägesanalys

När ni gör en marknadsplan ska ni börja med att definiera ert företags affärsidé:

Genom att analysera svaren får ni bättre förutsättningar för att kunna svara på frågor som:

Positionering

Här ska ni fundera på och definiera hur ni vill att ert varumärke ska bli uppfattat på marknaden av era potentiella kunder. Med en tydlig positionering är det mycket lättare att hitta en unik position i kundernas medvetande.

Det är också nu ni ska analysera era marknader för att lättare kunna navigera i en marknadsmiljö som hela tiden förändras. Gör även en SWOT-analys över ert företags svagheter, styrkor, möjligheter och hot.

Strategi

En marknadsplan ska beskriva vilka strategier ni skall ha för att nå era långsiktiga mål. Vad är er kund-, pris- och produktstrategi? Beskriv även er sortimentstrategi och distributionsstrategi om de är relevanta för er verksamhet.

De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år. De skall också förtydliga hur affärsidén ska förverkligas och hur visionen ska nås.

Målformulering

Vilka är företagets mål med verksamheten? Målen ska vara mätbara och mätas kvantitativt eller kvalitativt. Kvantitativa mål är t.ex. marknadsandel, försäljningsvolym, medan kvalitativa mål är mer övergripande t.ex. miljö, personal.

Du har säkert hört att företag brukar prata om sin miljöpolicy eller personalpolicy. Ni bestämmer era mål utifrån företagets affärsidé, marknadens möjligheter och var företaget befinner sig i nuläget.

Målen kan vara både långsiktiga (strategiska) och kortsiktiga (operativa). Men oavsett detta så ska målen vara mätbara och följas upp.

Handlingsplan

En handlingsplan görs för att se att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad. Den planeras på kort sikt och allt ska vara konkret.

När i tiden ska en viss produkt lanseras, på vilket sätt ska den lanseras - hur ska reklamen utformas? Hur stor är den förväntade försäljningsvolymen? 

Tidsaspekten och fördelningen av ekonomiska resurser är hörnstenarna i en handlingsplan. Se alltså till att dokumentera de aktiviteter som under planeringstiden ska leda fram till att ni förverkligar affärsidén och når era uppsatta mål. Företagets konkurrensmedelmix bestäms av slutsatserna från nulägesanalysen.

Uppföljning/analys

Ta alltid för vana att bestämma hur en kampanj ska följas upp och analyseras innan den genomförs. Analysresultatet kan innebära att du vid nästa kampanj inte behöver spendera lika mycket pengar för att nå samma effekt.

Fördelen med att vara duktiga på att följa upp, är att ni då hinner genomföra förändringar före konkurrenterna. Efterhand som tiden går bygger ni samtidigt upp en erfarenhetsbank av både kunskap och effektiva uppföljningsmodeller.

Bra uppföljningsmodeller, utformade för att passa ert företags produkter eller tjänster, sparar alltså både tid och pengar.

Facebook

Instagram