D-F


Demontering 

Att demontera ett fordon innebär att montera isär det till dess beståndsdelar. Detta sker oftast i samband med skrotning. Vissa delar kan då återvinnas eller återanvändas och andra tas om hand för att inte skada miljön.

Det finns företag som specialiserar sig på att demontera fordon för att sedan sälja delar som kan användas igen, när andra fordon behöver repareras. Ofta är bilar som går till skrot efter trafikolyckor relativt nya och har många fullt fungerande delar som kan återanvändas. Det kräver naturligtvis noggrann kvalitetskontroll och identifiering av originaldelar. Detta hjälper företagens kunder att spara pengar och det spar resurser då reservdelar inte behöver nytillverkas.

Företag som ägnar sig åt demontering finns över hela landet. De åtar sig att hämta upp bilar som försäkringsbolagen bedömt inte går att reparera.


Diabetes Mellitus

Precis som människor kan hundar drabbas av hormonsjukdomen diabetes mellitus. Det innebär att blodsockernivån, som regleras av det livsviktiga hormonet insulin, är onormalt hög. Det orsakas antingen av att bukspottkörteln inte kan producera tillräcklig mängd insulin (typ 1) eller att kroppen har nedsatt känslighet för hormonet (typ 2).

Hundar med diabetes har vanligtvis typ 1. Oftast är det medelålders och äldre hundar som drabbas, och tikar löper något större risk än hanar. Även övervikt är en riskfaktor. Det finns en rad faktorer som kan utlösa sjukdomen, men ärftlighet har stor betydelse.

Vanliga symptom på diabetes mellitus hos hund är:

 • ökad törst
 • ökad urinering
 • ökad aptit
 • viktminskning
 • trötthet och nedstämdhet

Diagnosen ställs med hjälp av blodprov och urinprov. Behandlingen anpassas sedan till individen, men det handlar i regel om insulininjektioner två gånger om dagen samt regelbundenhet i utfodring och motion. Det är viktigt att regelbundet tar prover för att hålla koll på att hundens blodsockervärden är jämna.

Det finns särskilt foder anpassat för hundar med diabetes. Det innehåller låg mängd eller inga snabba kolhydrater och en viss mängd fibrer (långsamma kolhydrater) som hjälper till att hålla blodsockernivån jämnare. Maten bör ges i mindre portioner vid fasta tider. Även motion vid bestämda tidpunkter hjälper till att stabilisera blodsockernivåerna. En betydande del av behandlingen är att i samråd med veterinär hitta en god rutin och följa den.

Med rätt behandling kan hundar med diabetes leva ett bra liv. De som drabbas av typ 1 behöver livslång insulinbehandling medan en del med typ 2 kan bli helt friska av behandlingen.


Fordonsskatt

Fordonsskatt är en avgift man betalar till staten genom Transportstyrelsen. Den är obligatorisk för alla fordon (som inte är avställda eller bara tillfälligt registrerade) och har tagits ut sedan år 1922.

Skatten är oberoende av hur mycket man använder sitt fordon. Det spelar alltså ingen roll om man har en bil som används varje dag, eller en motorcykel som bara används någon gång då och då. Det är personen som står som ägare till fordonet som är ansvarig för att fordonsskatten betalas. Betalar du inte så får fordonet inte användas i trafiken och då kan polisen beslagta fordonets registreringsskyltar.

Fordonsskatten beräknas per kalendermånad, vilket kan vara viktigt att komma ihåg när man registrerar, köper eller säljer sin bil. (Speciella villkor kan gälla för fordon med hög fordonsskatt, som varit avställda en viss tid. Mer information om detta finns hos Transportstyrelsen och Skatteverket.)

Om Fordonsskatten är lägre än 3.600 kr betalas den en gång per år. Är den högre delas betalningen upp på tre gånger per år.

Fordonsskatt tas ut för:

 • Personbilar
 • Lastbilar
 • Bussar
 • Motorcyklar
 • Traktorer
 • Motorredskap
 • Tyngre släpvagnar
 • Tunga terrängvagnar

  Undantagna från fordonsskatt är till exempel:

 • motorcyklar som är 30 år gamla eller äldre personbilar
 • lastbilar och bussar som är 30 år eller äldre och inte används i yrkesmässig trafik
 • släpvagnar med en totalvikt på högst 750 kg
 • traktorer i skatteklass II.

Nytillverkade bilar som tas i trafik efter 1 juli 2018 kommer att premieras med en bonus eller beläggas med högre skatt utifrån hur miljövänliga de är. Detta gäller, inledningsvis, under tre år från detta datum. För att få ta del av bonusen får fordonet släppa ut högst 60 gram koldioxid per kilometer eller kunna drivas med annat gasbränsle än gasol. Den förhöjda fordonsskatten (Malus) kommer att drabba nya bilar som släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Efter de tre åren med Bonus/Malus är fordonsskatten tänkt att gå tillbaka till dagens nivå, det vill säga 22 kr/gram koldioxid över en gräns på 111 gram/km.

Bilar som var i trafik redan innan 1 juli 2018 får som tidigare sin fordonsskatt bestämd beroende på bland annat drivmedel, koldioxidutsläpp, fordonsslag och skattevikt.

Dieselbilar betalar dock alltid extra skatt på 13,52 kr/gram koldioxid. De får också ett miljötillägg på 250 kr/månad.


Föreläggande

Om säkerheten brister hos ett fordon kan Transportstyrelsen utfärda ett föreläggande. Det innebär att fordonets ägare måste åtgärda det som är fel, annars blir det konsekvenser som exempelvis ett körförbud eller att vite (böter) måste betalas. Har man fått ett föreläggande måste man meddela Transportstyrelsen hur man tänker hantera saken och när.

Till exempel kan ett föreläggande om registreringsbesiktning utfärdas om det upptäcks att ett fordon har ändrats jämfört med tidigare godkänt utförande eller om det inte har kunnat identifieras. Om inte denna besiktning sker inom en månad kan körförbud utfärdas.

Ett annat exempel är om ett fordon fått en anmärkning vid kontrollbesiktningen - som i sig inte kräver ombesiktning - men som lämnats utan åtgärd och sedan upptäcks igen till exempel vid en poliskontroll. Då kan ett föreläggande om ny besiktning utfärdas.

Föreläggande används alltså som ett verktyg för att ägare inte ska kunna strunta i att åtgärda fel och brister hos ett fordon, som kan riskera säkerheten på våra vägar.


Försäkringskort

Ett försäkringskort (även kallat Grönt kort) är ett bevis på att bilen är försäkrad, som gäller utomlands. Detta krävs i vissa länder utanför EU/EES-området. Kör man bil i ett sådant land bör man även ha med sitt vanliga försäkringsbrev och bilens registreringsbevis.

Grönt kort krävs inte om man kör i något av dessa länder: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Dock måste bilen ha giltiga registreringsskyltar av EU-modell.

Däremot krävs ett Grönt kort i till exempel: Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Marocko, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland.

Det kan dock vara bra att alltid ta med ett grönt kort när man kör utomlands. I vissa länder finns en byråkrati som inte alltid är uppdaterad, inför vilken det alltid är bättre att ha med sig för mycket papper än för lite.

Ett grönt kort kan beställas kostnadsfritt från ditt försäkringsbolag. Detta kort innehåller bland annat uppgifter om ägare, förare och försäkringsbolag. Det ska vara underskrivet både av försäkringsbolaget och bilens ägare. Är du kund hos Svedea beställer du ditt gröna kort här! 


Förteckning

En förteckning är en lista eller ett register över någonting. I motorvärlden kan en förteckning innehålla till exempel registrerade fordon, fordonsmodeller, uppgifter om ägare och mycket annat.

I Sverige har Transportstyrelsen flera olika typer av förteckningar över fordon i landet. Viktigast är Vägtrafikregistret. Här finns både uppgifter som är öppna för alla att se, men även sådant som är sekretessbelagt av säkerhetsskäl eller till skydd för människors privatliv. Några av de vanligaste uppgifterna att söka bland är miljöbilar, drivmedel och besiktningsuppgifter.

När en bilförsäkring tecknas kan det krävas en förteckning över utrustning och tillbehör, för att fastställa lämpligt försäkringsbelopp. Om en sådan inte finns uppskattas baseras värdet på ett schablonbelopp.