Sök på Svedea.se

Rättsskydds­försäkring

En rättsskyddsförsäkring är till för att skydda bilägaren mot höga kostnader för advokat- och domstolskostnader.

Detta kan gälla allt från tvister som rör köp eller försäljning av en bil till allvarliga trafikmål. Rättsskydd ingår normalt sett i bilens halv- eller helförsäkring.

Rättsskyddet är alltså till för att öka bilägarens ekonomiska trygghet, eftersom rättsfall som rör till exempel vårdslöshet i trafik eller vållande till sak- eller personskada kan vara kostbara.

Rättsskyddsförsäkringen täcker däremot inte tvister på mindre än ett halvt basbelopp (år 2024 är basbeloppet 57 300 kr). 

Här finns dock ett undantag som gör att rättsskyddet ibland ändå gäller vid mindre tvister, om de är gentemot det egna försäkringsbolaget.

Försäkringen täcker inte heller egna utgifter, egna resor, eget arbete eller kostnader som uppstår på grund av att man byter juridiskt ombud.

Taket för rättsliga kostnader som försäkringen täcker ligger på 200 000 kr. Kostnaderna som avses ska vara nödvändiga och skäliga och med det menas bland annat att de ska stå i rimlig proportion till det belopp tvisten gäller. Självrisken är normalt sett 20 procent av skadekostnaden.

Facebook

Instagram