Sök på Svedea.se

Sveriges Bagare och Konditorers Företagsförsäkring är framtagen genom ett samarbete mellan SBK, Söderberg & Partners och Svedea. Försäkringen har anpassats efter verksamhet och behov.

Försäkringens innehåll

Om du har behov av ytterligare försäkringsskydd kan du komplettera grundskyddet med en eller flera tilläggsförsäkringar.

Grundförsäkring

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar till exempel maskiner, inventarier, varor, pengar och värdehand­lingar, kunders och anställdas egendom.

Hemmakontor

Försäkringen gäller för försäkrad egendom som förvaras av försäkringstagaren i försäkringstagarens bostad.

Maskinförsäkring

Försäkringen omfattar allriskförsäkring och gäller även för plötsligt oförutsedda inifrån kommande skador, så kallade maskinskador. Försäkringen gäller för dator och datamedia samt kyl och frys.

Kyl- och frysförsäkring

Försäkringen omfattar skada på varor som uppstår genom oförutsedd temperaturförändring eller genom utströmmande kylmedium i stationär kyl- eller frysanläggning.

Avbrottsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för det avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust vid driftstörning efter brand. Ersättning lämnas även för avbrott genom att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Extrakostnadsförsäkring

Försäkringen omfattar skäliga och nödvändiga extrakostnader som uppkommit i samband med ersättningsbar egendomsskada på försäkringsstället.

Epidemiavbrottsförsäkring

Försäkringen omfattar avbrott i verksamheten till följd av smittsam sjukdom.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- och personskador. Försäkringen omfattar även skadestånd till följd av levererad produkt (produktansvar). Om företaget råkar ut för skadeståndskrav så hjälper Svedea till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är företaget skyldigt att betala skadestånd sköter Svedea förhandlingarna och för talan vid rättegång samt betalar even­tuellt skadestånd.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen omfattar förlust som företaget drabbas av genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott, exempel­vis förskingring.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser. Dessutom omfattar försäkringen skattemålstvister.

Oljeskadeförsäkring

Försäkringen omfattar oljeskada på såväl egen som tredje mans egendom.

Överfallsförsäkring

Försäkringen gäller för personskada genom misshandel eller annan uppsåtligt våld eller hot.

Krisförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi om någon anställd drabbas av akut psykisk kris i tjänsten på grund av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan trau­matisk händelse. Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis.

Kundolycksfall

Försäkringen gäller för olycksfall som leder till personskada som drabbar kund eller besökare i försäkringstagarens lokaler.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen omfattar den anställde som reser i tjänsten och gäller för sak och personskada som försäkrad kan drabbas av under en tjänsteresa.

VD- och styrelseansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar varje nuvarande, före detta och framtida VD, Styrelseledamot och Officers eller annan motsvarande befattningshavare hos försäkringstagaren eller medförsäkrat bolag.

Fastighet och hyresförlust

Vid tilläggsförsäkring av byggnad ingår detta moment i försäkringen.

Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd skada på fastigheter och byggnader samt fastighetsmaskiner. Hyresförlustförsäkringen ersätter den hyresförlust som uppkommer om en ersättningsbar egendomsskada inträffar, exempelvis brand, så att byggnaden blir helt eller delvis obrukbar.

Tilläggsförsäkringar

Maskinförsäkring, KOFF

Försäkringen omfattar allriskförsäkring och gäller även för plötsligt oförutsedda inifrån kommande skador, så kallade maskinskador. Försäkringen omfattar enskilda maskiner med nyanskaffningsvärde om högst 1 000 000 kr.

Maskinavbrottsförsäkring

Försäkringen omfattar avbrott till följd av ersättningsbar maskinskada, enligt ovan.

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olycksfall är något som kan drabba alla. Skulle det hända dig och du måste göra ett avbrott i din verksamhet, tryggar Sjukavbrottsförsäkring din inkomst. 

Sjukvavbrottsförsäkring Plus

Sjukavbrottsförsäkring där du kan teckna ett högre försäkringsbelopp.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen omfattar olycksfallsskada och ersätter läke-, tandskade-, rese-, mer-, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader. Försäkringen gäller för den grupp personer som finns angivna i försäkringsbeviset.

Komplettera försäkringspaketen med en Fastighetsförsäkring. Fastighets- och Hyresförlustförsäkringen omfattar plötslig och oförutsedd skada på fastigheter och byggnadnader samt fastighetsmaskiner. Hyresförlustsförsäkringen ersätter den hyresförlust som uppkommer om en ersättningsbar egendomsskada inträffar, exempelvis brand, så att byggnaden blir helt eller delvis obrukbar.

Allmän information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad samt försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.

För information om villkoren för kollektiv olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring, kontakta Pia Weidenmark på Söderberg & Partners på 0729-678 491 eller via mejl på pia.weidenmark@soderbergpartners.se.

Facebook

Instagram