Sök på Svedea.se

Motivation skapar engagemang

Motiverade medarbetare skapar engagemang och är den viktigaste framgångsfaktorn för Svedea. Sedan 2016 har vi använt EngagemangsIndex® för att ta tempen på engagemanget i företaget.

Vad är engagemang?

På Svedea ser vi engagemang som ett uttryck för motivation. Ett stort engagemang tyder på välmotiverade medarbetare vilka har en naturlig och självklar drivkraft att bidra, stötta och dela med sig för gruppens bästa. När man är motiverad så är man också engagerad i gruppens framgång och utveckling.

Prestationsmätare med olika prestandanivåer markerade)

Vad är ett bra resultat?

Organisationer med engagemangsresultat över 65 % levererar konsekvent bättre affärsresultat än sina konkurrenter. Engagemangsresultat mellan 45–65 % gäller typiskt sett för organisationer som producerar genomsnittliga affärsresultat. Engagemangsresultat under 45 % leder till att organisations förmåga att uppnå sina mål urholkas – här är betydande förändringar nödvändiga. 

Svedea har haft mycket höga resultat sedan första mätningen – 86 som lägst och hela 92 som högst! 

 

Histogram som visar ökande engagemangsindex från 2016 till 2020)

Engagemangsindex sju frågor

Företag med engagerade medarbetare är mer produktiva, lönsamma, presterar bättre kvalité, har lägre sjukfrånvaro och har nöjdare kunder. Med andra ord – medarbetarengagemang är en nyckelfaktor för att lyckas. På Svedea har vi mätt engagemanget hos våra medarbetare varje år sedan 2016. Engagemangsindex består av sju påståenden som rör medarbetarens relation till företaget, arbetsuppgifter och kollegor.

Bilden visar resultatet per fråga de senaste tre åren.

Stapeldiagram med anställdas engagemangsskor över tre år)

Så här skapar vi engagemang

Svedeas tre fundament som utgör grunden för det engagemang som skapas:

Mer om Svedea

Facebook

Instagram