Sök på Svedea.se

Licensförsäkringen för Svenska Squashförbundets gäller från och med 1 juli 2015. Söderberg & Partners är försäkringsförmedlare för Svenska Squashförbundet och har förmedlat försäkringen.

Vilka är försäkrade?

Försäkringen gäller för Licensierade spelare till Svenska Squashförbundet.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i samband med deltagande i av Svenska Squashförbundet, dess distriktsförbund eller förening anordnad tävling, uppvisning och organiserad träning, samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter, eller under motsvarande aktiviteter, eller under motsvarande aktiviteter anordnade av det internationella Squashförbundet eller organisationer tillhörande detta förbund.

Vad är en olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd, plötslig och yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring även kroppsskada som orsakats av solsting, värmeslag, förfrysning, vridvåld mot knä, fraktur (dock inte stressfraktur) och avsliten hälsena (hälseneruptur) även utan oförutsedd plötslig yttre händelse.

Skador orsakade av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om besvären infunnit sig i samband med idrott. Vid skada gäller alltid det fullständiga villkoret.

Försäkringens innehåll

Akutersättning

Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader, när du p.g.a. skadan besöker läkare eller går på sjukgymnastik. För att du ska få rätt till ersättning krävs att du har fått vård hos en legitimerad läkare som du dessutom kan uppvisa uppgift om diagnos från. Kom ihåg att du behöver redovisa alla dina utlägg till oss från och med det första läkarbesöket (spara därför alltid originalkvitto). Den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 10 000 kr. Akutersättningen ersätter inte förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

Ersättning för sönderklippta kläder lämnas när kläder klipps sönder av sjukvårdspersonal i samband med vård. Högsta ersättning är 15 % av ett prisbasbelopp.

Tandskadekostnader

Om olycksfallet har medfört behov av tandläkarvård som en direkt följd av olycksfallet, kan försäkringen lämna ersättning för nödvändig behandling. Ersättning kan lämnas för kostnad upp till högst den nivå som framgår av Folktandvårdens prislista för allmäntandvård och specialisttandvård vid tidpunkten för behandling. Ersättning lämnas inte för de faktiska tandvårdskostnader som överstiger Folktandvårdens prislistor. För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Medicinsk invaliditet

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell.

  • Då invaliditetsgraden är lägre än 5 % utbetalas 3 500 kr.
  • För skador som är bedömda till mellan 5 % och 74 % utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.
  • För skador bedömda till 75 % eller högre utbetalas dubbelt försäkringsbelopp.

Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än fem år från skadedagen.

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett hur gammal du är), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 65 år). Försäkringsbeloppet utbetalas till dina efterlevande enligt generella regler om förmånstagare där make/sambo kommer i första hand. De generella reglerna gäller inte om du skickat in ett särskilt önskemål till oss om vem som ska få en eventuell utbetalning.

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för kristerapi efter traumatisk händelse som försäkrad råkar ut för eller är närvarande vid. Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi med högst 10 behandlingstillfällen per försäkrad och skada.

Idrottsreseförsäkring

Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige (max 45 dagar). Vid resa inom EU ska resenär ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet som kan beställas på Försäkringskassans webbplats.

Dubbelförsäkring

Om försäkrad har flera olycksfallsförsäkringar, och skada är ersättningsbar från en sådan, kan invaliditets- och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa. Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring. Då försäkrad har annan olycksfallsförsäkring i Svedea, som medger kostnadsersättning utöver utbetald akutersättning, kan sådan verifierad kostnad ersättas från denna. Finns försäkring tecknad i annat bolag bör krav kunna ställas dit på motsvarande sätt.

Allmän information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad sam försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.

Facebook

Instagram