Sök på Svedea.se

Söderberg & Partner är försäkringsförmedlare för Svenska Budo & Kampsportsförbundet och förmedlar samtliga försäkringar som berör förbundet. Försäkringen gäller för föreningar som är medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Mer information om medlemskap finns på budokampsport.se.

Eventuella övriga frågor vänligen kontakta Sofia Arnbom på SB&K Kansli.Telefonnummer: 08-714 08 70 eller arnbom@budokampsport.se

Alternativt Niklas Olsson på Söderberg & Partners. Telefonnummer: 070-545 29 94 eller niklas.olsson@oderbergpartners.se.

Skada till följd av olycksfall

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid:

Skador orsakade av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om besvären infunnit sig i samband med idrott. Vid skada gäller alltid det fullständiga villkoret.

Vad ingår i försäkringen?

Akutersättning

Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader, när du på grund av skadan besöker läkare eller går på sjukgymnastik. För att du ska få rätt till ersättning krävs att du har fått vård hos en legitimerad läkare som du dessutom kan uppvisa uppgift om diagnos från. Kom ihåg att du behöver redovisa alla dina utlägg till oss från och med det första läkarbesöket (spara därför alltid originalkvitto). Den högsta ersättningen som du kan få i detta moment är 10% av ett prisbasbelopp. Tänkt på att akutersättningen inte ersätter förlorad arbetsförtjänst.

Ersättning för sönderklippta kläder lämnas när kläder klipps sönder av sjukvårdspersonal i samband med vård. Om olycksfallet även leder till att du blir behandlad av legitimerad läkare kan även ersättning för skadade glasögon som burits vid skadetillfället lämnas. Högsta ersättning är 15% av ett prisbasbelopp.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Tandskadekostnader

Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Om det redan vid skadetillfället förelåg eller fanns ett tandbehandlingsbehov vad avser de skadade tänderna har Svedea rätt att i skälig omfattning delvis eller helt nedsätta ersättningens storlek. Ersättning kan lämnas för kostnad upp till högst den nivå som framgår av Folktandvårdens prislista för allmäntandvård och specialisttandvård vid tidpunkten för behandling. Ersättning lämnas inte för de faktiska tandvårdskostnader som överstiger Folktandvårdens prislistor. För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Slutbehandling kan skjutas upp till efter 25 års ålder under förutsättning att Svedea innan den försäkrade fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen. Uppskjuten behandling måste avslutas innan den försäkrade fyller 30 år.

Högsta sammanlagda ersättningsbelopp per skada är alltid ett (1) prisbasbelopp oavsett Folktandvårdens prislista.

Samtliga kostnader ska vara godkända av Svedea innan behandlingen påbörjas.

Medicinsk invaliditet

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms och en invaliditetsgrad bestäms med hjälp av en tabell tidigast två år efter det att olycksfallet inträffade.

  • Då invaliditetsgraden är lägre än 5 % utbetalas 3 500 kr
  • För skador som är bedömda till mellan 5 % och 74 % utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.
  • För skador bedömda till 75 % eller högre utbetalas dubbelt försäkringsbelopp.

Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än fem år från skadedagen.

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett hur gammal du är), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 65 år). Försäkringsbeloppet utbetalas till dina efterlevande enligt generella regler om förmånstagare där make/sambo kommer i första hand. De generella reglerna gäller inte om du skickat in ett särskilt önskemål till oss om vem som ska få en eventuell utbetalning.

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för kristerapi efter traumatisk händelse som försäkrad råkar ut för eller är närvarande vid. Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi med högst tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada.

Idrottsreseförsäkring

Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige (max 45 dagar). Vid resa inom EU ska resenär ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet som kan beställas på Försäkringskassans hemsida.

Dubbelförsäkring

Om försäkrad har flera olycksfallsförsäkringar, och skada är ersättningsbar från en sådan, kan invaliditets- och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa. Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring. Då försäkrad har annan olycksfallsförsäkring i Svedea, som medger kostnadsersättning utöver utbetald akutersättning, kan sådan verifierad kostnad ersättas från denna. Finns försäkring tecknad i annat bolag bör krav kunna ställas dit på motsvarande sätt.

Allmän information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad sam försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.

Facebook

Instagram