Försäkra din VD och styrelse

Ersättningskrav mot företagsföreträdare blir allt vanligare, framför allt i USA, men även i vissa andra länder. Sverige är inte heller förskonade från dessa personliga betalningsansvar och därför blir en VD- och styrelseansvarsförsäkring allt viktigare.

Hårdare affärsklimat skapar hårdare kontroller

Med ett hårdnande ekonomiskt affärsklimat blir företagsverksamheten granskad på ett helt annat sätt av allmänhet, massmedia och investerare. Kraven på bolagsstyrning ökar kontinuerligt, samtidigt som myndigheter, i både Sverige och omvärlden, börjat agera i större utsträckning. Lagstiftaren har även förstärkt myndigheters möjligheter att göra kontroller hos företag. Tendensen i både lagstiftning och praxis är ansvaret successivt ökar för företagsföreträdare i aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Som företagsföreträdare har du ansvaret för att ditt företag drivs på rätt sätt. Din privata ekonomi kan dessutom kan sättas på spel vid fel och misskötsel. Med en VD- och styrelseansvarsförsäkring skyddas du och ditt företag mot höga skadeståndskrav som kan uppkomma inom flera av de vanligaste tvisterna. 

Med en VD- och styrelseansvarsförsäkring får du hjälp med:

  • Utredning
  • Förhandling
  • Företräder företaget vid rättegång
  • Rättegångskostnader
  • Skadeståndskostnader

Exempel 1 – ansvar för arbetsmiljöbrott

En anställd i ett familjeägt företag skadades då hon klämde handen i en maskin som nyligen börjat användas. Hovrätten ansåg till skillnad från tingsrätten, att skyddsåtgärderna, en löst hängande kedja med varningsskylt samt viss utbildning, inte var tillräckliga. Arbetsledaren blev därför åtalad och dömd till villkorlig dom och dagsböter.

Svedeas VD & Styrelseansvarsförsäkring ersätter, till skillnad mot många andra VD & Styrelseansvarsvillkor, i detta fall försvarskostnader för alla företagsföreträdare eller anställda för försvarskostnader i samband med person- eller sakskada. 

Exempel 2 – ansvar för miljöbrott

En brand bröt ut i byggnaden där bränsle och kemiska produkter förvarades. När branden var släckt gjorde bolaget ingen anmälan till miljökontoret vilket krävs enligt lag. Miljökontoret uppmärksammades istället av en klagande granne. Miljökontoret menade att bolaget brutit mot bestämmelser i lag, eftersom de inte blivit underrättade med en gång. Bolagets VD åtalades för miljöbrott och dömdes för försvårande av miljökontroll till dagsböter. 

I det här fallet ersätter VD & Styrelseansvarsförsäkringen VD:ns försvarskostnader. 

Exempel 3 – personligt ansvar för bolagets skulder

Ett bolag försattes i konkurs och bolagets borgenärer riktade krav mot bolagets styrelse. Borgenärerna hade levererat varor vilka de aldrig fick betalt för och yrkade därför att personligt betalningsansvar förelåg eftersom styrelsen inte upprättat kontrollbalansräkning i tid.

En VD- och styrelseansvarsförsäkring ersätter både försvarskostnader och det ersättningsansvar som eventuellt blir utdömt, samt motpartens ombudskostnader då detta åläggs att ersättas av de försäkrade personerna.