Sök på Svedea.se

Svenska Gymnastikförbundets olycksfallsförsäkring gäller från och med 1 oktober 2015. Tydliga är försäkringsförmedlare för Svenska Gymnastikförbundet och förmedlar samtliga försäkringar.

Basförsäkring

Försäkringen är frivillig och avsedd för alla gymnaster som inte har Tävlings- eller träningsförsäkring.

Tävlings- och träningsförsäkring

Försäkringen är obligatorisk för gymnaster som tävlar samt gymnaster som utför fria rotationer runt tväraxeln.

Vad är en olycksfallsskada?

Försäkringen omfattar skada till följd av olycksfall. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i villkoret för Gymnastikförbundet även kroppsskada som orsakats av:

Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck eller muskelbristning. Skador orsakade av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om besvären infunnit sig i samband med idrott. Vid skada gäller alltid det fullständiga villkoret.

Vad ingår i försäkringen?

Ersättning

Akutersättning

Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader, när du p g a skadan besöker läkare eller går på sjukgymnastik. För att du ska få rätt till ersättning krävs att du har fått vård hos en legitimerad läkare som du dessutom kan uppvisa uppgift om diagnos från. Kom ihåg att du behöver redovisa alla dina utlägg till oss från och med det första läkarbesöket (spara därför alltid originalkvitto). Den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 10 000 kr. Akutersättningen ersätter inte förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

Ersättning för sönderklippta kläder lämnas när kläder klipps sönder av sjukvårdspersonal i samband med vård. Högsta ersättning är 15 % av ett prisbasbelopp.

Ersättning kan även lämnas för skadade glasögon som den försäkrade burit vid skadetillfället. Högst ersättning för glasögon är 5 % av prisbasbeloppet.

Vid värdering av glasögon och sönderklippta kläder utgår vi från vad det kostar att köpa nya likvärdiga föremål. Därefter kan vi göra åldersavdrag enligt tabell i försäkringsvillkoret.

Tandskadekostnader

Om en olycksfallsskada gör att du behöver uppsöka tandläkarvård kan vi ersätta kostnader för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen i samband med olycksfallet. En tandskada om uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada. Om det redan vid skadetillfället förelåg/fanns ett tandbehandlingsbehov vad avser de skadade tänderna har Svedea rätt att i skälig omfattning delvis eller helt nedsätta ersättningens storlek. För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Slutbehandling kan skjutas upp till efter 25 års ålder under förutsättning att Svedea innan den försäkrade fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen. Uppskjuten behandling måste avslutas innan den försäkrade fyller 30 år.

Högsta sammanlagda ersättningsbelopp per skada är alltid ett prisprisbasbelopp oavsett Folktandvårdens prislista.

Samtliga kostnader ska vara godkända av Svedea innan behandlingen påbörjas.

Medicinsk invaliditet

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än tre år från skadedagen.

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett hur gammal du är), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 65 år). Försäkringsbeloppet utbetalas till dina efterlevande enligt generella regler om förmånstagare där make/sambo kommer i första hand. De generella reglerna gäller inte om du skickat in ett särskilt önskemål till oss om vem som ska få en eventuell utbetalning.

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för kristerapi efter traumatisk händelse som försäkrad råkar ut för eller är närvarande vid. Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi med högst tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada.

Bra att veta

Skattebestämmelser

Utbetalda ersättningar är inkomstskattefria.

Dubbelförsäkring

Om försäkrad har flera olycksfallsförsäkringar, och skada är ersättningsbar från en sådan, kan invaliditets- och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa. Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring. Då försäkrad har annan olycksfallsförsäkring i Svedea, som medger kostnadsersättning utöver utbetald akutersättning, kan sådan verifierad kostnad ersättas från denna. Finns försäkring tecknad i annat bolag bör krav kunna ställas dit på motsvarande sätt.

Vilka är försäkrade?

Försäkringen gäller för gymnast som är medlem i gymnastikförening ansluten till Svenska Gymnastikförbundet, registrerad i licenssystemet och som erlagt premie för aktuell olycksfallsförsäkring erbjuden genom Svenska Gymnastikförbundet.

Basfösäkring. Basförsäkringen är frivillig och gäller för gymnaster i föreningar som valt att teckna försäkringen för sina gymnaster. Försäkringen gäller vid all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt vid resa till och från sådana aktiviteter.

Träningsförsäkring. Försäkringen är en del av träningslicensen. Den är obligatorisk för alla gymnaster som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) eller överslag och kullerbytta på trampet.

Tävlingsförsäkring. Försäkringen är en del av tävlingslicensen. Den är obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb där bedömning sker.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under deltagande i av Svenska Gymnastikförbundets, dess distriktsförbund eller förening anordnad tävling, uppvisning och organiserad träning, samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter, eller under motsvarande aktiviteter anordnade av det internationella gymnastikförbundet (FIG) eller organisationer tillhörande detta förbund.

Allmän information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad samt försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.

Facebook

Instagram