Sök på Svedea.se

Här kan du läsa om Svenska Cheerleadingförbundets olycksfallsförsäkring som ligger hos Svedea från och med 1 oktober 2016. Tydliga är försäkringsförmedlare för Svenska Cheerleadingförbundet och förmedlar samtliga försäkringar.

Det finns olika försäkringar att välja mellan beroende på nivå och ålder. 

Vad är en olycksfallsskada?

Om din förening har tecknat försäkring gäller den för olycksfallsskador som uppstår under tävling, uppvisning eller träning samt vid färd till och från dessa aktiviteter. En förutsättning är att aktiviteten ska ha skett i Cheerleadingförbundets, eller ansluten förenings, regi.

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs även följande händelser även utan oförutsedd, plötslig yttre händelse:

Skador orsakade av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om besvären infunnit sig i samband med idrott. Vid skada gäller alltid det fullständiga villkoret.

Vad ingår i försäkringen?

Akutersättning

Akutersättningen betalar till viss del dina kostnader när du besöker läkare i samband med olycksfall. Du kan även få ersättning för vård- och resekostnader när du på grund av skadan gör återbesök hos läkare eller går på sjukgymnastik. För att du ska ha rätt till ersättning krävs att du har fått vård hos en legitimerad läkare som dessutom kan uppvisa uppgift om diagnos.

Du behöver redovisa alla dina utlägg till oss från och med det första läkarbesöket så spara därför alla originalkvitton. Den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 10 000 kr. Akutersättningen ersätter inte förlorad arbetstjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

Ersättning för sönderklippta kläder lämnas när kläder klipps sönder av sjukvårdspersonal i samband med vård. Högsta ersättningen är 15 % av ett prisbasbelopp. Vid olycksfall som leder till läkarbehandling kan även ersättning lämnas för skadade glasögon som den försäkrade burit vid skadetillfället. Ersättning lämnas du med högst 5 % av prisbasbeloppet.

Medicinsk invaliditet

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell. Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än fem år från skadedagen.

  • Den totala invaliditetsgraden kan uppgå till högst 100% för varje försäkringsfall.
  • När du fyller 65 år minskas försäkringsbeloppet med 50 %.
  • För skador som är bedömda till 1-60 % utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.
  • För skador bedömda till 61 % eller högre beräknas ersättningen på ett högre försäkringsbelopp.

Har du en privat olycksfallsförsäkring eller omfattas av andra olycksfallsförsäkringar bör du även anmäla skadan dit. Vid invaliditet kan man nämligen få ersättning från flera försäkringar för samma skada.

Dödsfall

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett hur gammal du är) men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 65 år). Försäkringsbeloppet utbetalas till dina efterlevande enligt generella regler om förmånstagare där make/sambo kommer i första hand. De generella reglerna gäller inte om du skickat in ett särskilt önskemål till oss om vem som ska få en eventuell utbetalning.

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för kristerapi efter traumatisk händelse som du råkar ut för eller är närvarande vid. Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi med högst tio behandlingstillfällen per person och skada.

Fyra olika försäkringar

Basförsäkring

Försäkringen gäller för utövare som inte är licensierade för åldrar mellan 0-11 år. Försäkringen gäller för motion och träning.

Försäkringsbelopp

Akutersättning

Nödvändiga och skäliga kostnader, dock högst 10 000 kr per skada.

Invaliditet 1-59 %

30 prisbasbelopp

Invaliditet 60 % eller högre

60 prisbasbelopp

Dödsfall

1 prisbasbelopp

Tandskada

1 prisbasbelopp

Träningsförsäkring från 12 år

Försäkringen gäller för utövare som inte är licensierade och från 12 år. Försäkringen gäller för motion och träning.

Försäkringsbelopp

Akutersättning

Nödvändiga och skäliga kostnader, dock högst 10 000 kr per skada.

Invaliditet 1-59 %

10 prisbasbelopp

Invaliditet 60 % eller högre

25 prisbasbelopp

Dödsfall

1 prisbasbelopp

Tandskada

1 prisbasbelopp

Tävlingsförsäkring grund

Försäkringen gäller för licensierade utövare som tävlar från 12 år samt för Pom och level 1-3 där försäkringen gäller från 11 år. Försäkringen är en del av tävlingslicensen och gäller även för träning.

Försäkringsbelopp

Akutersättning

Nödvändiga och skäliga kostnader, dock högst 10 000 kr per skada.

Invaliditet 1-59 %

15 prisbasbelopp

Invaliditet 60 % eller högre

30 prisbasbelopp

Dödsfall

1 prisbasbelopp

Tandskada

1 prisbasbelopp

Tävlingsförsäkring utökad

Försäkringen gäller för licensierade utövare som tävlar från 12 år samt för Pom och level 1-3 där försäkringen gäller från 11 år. Försäkringen är en del av tävlingslicensen och gäller även för träning.

Försäkringsbelopp

Akutersättning

Nödvändiga och skäliga kostnader, dock högst 10 000 kr per skada.

Invaliditet 1-59 %

30 prisbasbelopp

Invaliditet 60 % eller högre

60 prisbasbelopp

Dödsfall

1 prisbasbelopp

Tandskada

1 prisbasbelopp

Bra att veta

Vilka är försäkrade?

Försäkringarna kan tecknas av föreningar som är anslutna till Svenska Cheerleadingförbundet. Försäkrade blir i dessa fall du som tränar eller tävlar i förening som köpt försäkring.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för skada som uppstått under deltagande i tävling, uppvisning eller träning samt vid färd till och från dessa aktiviteter. Aktiviteten ska ha skett i Cheerleadingförbundets, eller ansluten förenings, regi.

Skattebestämmelser

Utbetalda ersättningar är inkomstskattefria.

Dubbelförsäkring

Om du har flera olycksfallsförsäkringar och en skada är ersättningsbar från en sådan kan invaliditets- och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa. Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring. Om du har en annan olycksfallsförsäkring i Svedea som medger kostnadsersättning utöver utbetald akutersättning kan sådan verifierad kostnad ersättas från denna. Finns försäkring tecknad i annat bolag bör krav kunna ställas dit på motsvarande sätt.

Allmän information

Du kan läsa mer om försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera i särskilt försäkringsbevis/produktblad och i försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.

Facebook

Instagram