Skadeanmälan Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Skadelidande
Har du svenskt personnummer

Är skadelidande under 18 år?
Skadehändelse

Skadan inträffade under


Har du fått tandskador?
Har kroppsskada uppkommit?
Personuppgifter

Finns ytterligare olycksfallsförsäkring?

Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är korrekta samt ger Svedea fullmakt att hos läkare, sjukvårdsinrättning, allmän försäkringskassa samt hos andra myndigheter och försäkringsbolag inhämta de upplysningar och handlingar som kan vara nödvändiga för att bedöma rätten till ersättning. Fullmakten innefattar även rätten att ta del av sjukjournaler, läkarintyg och registerhandlingar.


Så behandlar vi dina personuppgifter