Sök på Svedea.se

En suddig hand placerar en färgglad post-it-lapp på en glasvägg som redan är täckt av fler post-it-lappar i olika färger, som en del av en kreativ brainstorming- eller planeringssession

Allting börjar med kulturen

Det pratas allt mer i media om företagskulturen som en faktor för ett företags välmående och framgång. Men hur skapas och efterlevs den, vad blir skillnaderna – är den lika relevant för små som större företag?

Vad är en företagskultur?

Företagskultur är ett samlingsbegrepp för de värderingar, normer och beteenden som uppmuntras i ett företag och som därför styr hur företaget fungerar och de anställdas roll i detta.

Mer förenklat kan man säga att en stark företagskultur uppmuntrar till initiativ och stärker vi-känslan på firman, medan en svag kultur indirekt främjar jaget framför laget. Men en bra företagskultur resulterar inte bara i ett antal interna aktiviteter och förhållningssätt. 

Oavsett om du är ensamföretagare eller har anställda, så är företagskulturen väldigt viktig för företagets framgång och kan i förlängningen bli en konkurrensfördel. Den skapar en positiv och inkluderande arbetsmiljö som uppmuntrar och stödjer.

Ett uppmuntrande företag blir samtidigt ännu mer attraktivt för både gamla och nya medarbetare, kunder och leverantörer. Det är alltså en bra idé att lägga ned lite tid på att formulera din egen.

 Det kan naturligtvis ta ett tag att formulera den, men med tydligt formulerade ledstjärnor kan din egen företagskultur öka möjligheterna för både innovation och kreativitet, ökad produktivitet och ett starkare varumärke.

En positivare arbetsmiljö

Ett starkt och uppskattat varumärke är vad många företag drömmer om och inte sällan satsas det stora pengar på att investera i och utveckla olika kommersiella budskap.

Det som lika många glömmer bort är att de egna medarbetarna är grundbulten för en positiv kundupplevelse. Tyvärr får dom sällan samma uppmärksamhet.

För att skapa en positiv arbetsmiljö, och i förlängningen ett starkare varumärke, krävs det att alla inblandade känner sig sedda, involverade och motiverade. Då skapas en mer positiv arbetsmiljö där alla trivs och känner sig motiverade.

En positiv arbetsmiljö bidrar i sin tur till minskad stress och ökad trivsel, som i sin tur kan minska eventuell personalomsättning. 

Bättre samarbete och kommunikation

En företagskultur som är uttalad och internt förankrad skapar nya och bättre förutsättningar för all form av samarbete och kommunikation inom företaget.

Ett mer naturligt och kreativt samarbete bidrar dessutom inte sällan till att produktiviteten och effektiviteten ökar, vilket självklart är bra för alla företag! 

Nöjda kunder stannar längre

När ett företag har tydliga värderingar och normer som alla anställda förstår, accepterar och bejakar skapas en enhetlig, konsekvent och positiv upplevelse för kunderna.

Kunden känner igen sig i bemötandet vilket skapar tryggare och mer lojala kundrelationer.En stark företagskultur kan alltså bidra till att öka kundnöjdheten och i förlängningen ditt företags framgång.

Bidrar till långsiktig framgång

När din företagskultur är formad och alla på företaget enats kring gemensamma värderingar och samma mål, så ökar det samtidigt engagemanget och motivationen. Företagskulturen kan alltså bli basen som bidrar till en starkare och mer tydlig företagsidentitet.

En tydlig identitet kan i sin tur göra det lättare för ditt företag att överleva och växa på en konkurrensutsatt marknad. En väldefinierad företagskultur kan alltså bidra till en långsiktig framgång för hela företaget.

Tips att ta med dig i ditt eget arbete

Svedea och företagskulturen 

Sedan Svedea startade 2010 har företagskulturen varit en av de absolut viktigaste faktorerna till vår framgång.

Den fanns där när vi var fyra anställda och finns idag ännu mer uttalad trots att vi blivit betydligt fler. Företagskulturen ger oss ett sammanhang och genomsyrar allt vi gör – både internt och gentemot omvärlden. 

Men hur gick vi tillväga? Självklart handlar det om att se, involvera och engagera alla på företaget, men vi var också varit tydliga med vad vår vision är och hur vi ska nå dit och vad våra värdeord står för.

För oss har våra fem värdeord ständigt styrt oss i både vardag och mot vår långsiktiga vision – Svedea förändrar försäkringsbranschen. 

För att säkerställa att vi lever vår kultur har vi en mängd olika aktiviteter under året som på olika sätt är kulturfrämjande – och det ger resultat.

Svedea har för fjärde året i rad vunnit utmärkelsen att ha Sveriges nöjdaste kunder! Det är inte en slump utan ett mycket idogt och medvetet lagsamarbete.

Läs mer om vår viktiga kultur

Facebook

Instagram