Sök på Svedea.se

Man arbetar på en laptop sittande på en soffa, med en mobiltelefon på soffan bredvid honom.

Hur skriver du ett korrekt anställnings­avtal?

Som egenföretagare måste man ha koll på en mängd olika saker och det kan ställa sig på sin spets när det är dags att anställa. Vad bör ett anställnings­avtal innehålla och hur blir det rättvist och juridiskt bindande?

Vad är ett anställnings­avtal? 

Innan du skriver anställnings­avtalet kan det vara bra att ha koll på vad det faktiskt innebär. Ett anställnings­avtal är ju mer än bara en formell överenskommelse om arbetsvillkor. Det är ett viktigt dokument som klargör förväntningar och rättigheter för både dig som arbetsgivare för den anställde.

Genom att tydligt definiera dessa villkor kan man undvika miss­förstånd och konflikter längre fram. Som arbets­givare är du dessutom skyldig att lämna skriftlig information om anställnings­villkor, oavsett anställnings­form eller sysselsättnings­grad.

Vad ska ett anställnings­avtal innehålla?

Grundläggande avtals­krav 

Enligt lag måste ett anställnings­avtal innehålla vissa grundläggande uppgifter som anställningsform, arbetsuppgifter och arbetstid. Det är viktigt att förstå dessa krav för att säkerställa att anställnings­avtalet är juridiskt bindande och uppfyller alla relevanta lagar och förordningar. 

När du skapar anställnings­avtalet är det viktigt att ta hänsyn till lagstiftningen så att alla nödvändiga uppgifter inkluderas. Det ska stå om anställningen är tids­begränsad eller tillsvidare, den anställdes arbetsuppgifter och definiera arbetstiden. 

Personuppgifter och anställnings­villkor

I avtalet bör det tydligt framgå vilka person­uppgifter som krävs och information om anställningens start­datum, tjänste­benämning och arbetsplats. Då blir den anställdes roll och ansvar inom företaget tydliggjorda. 

När du skriver anställningsavtalet är det viktigt att dubbelkolla så alla personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Det inkluderar följande:

Anställningsavtalet ska också innehålla placeringsort och arbetstid. 

Lön och andra förmåner 

En viktig del av anställningsavtalet är specificeringen av lön, bonusar, övertidsersättning och andra förmåner som till exempel tjänste­pension. Det är viktigt att dessa uppgifter är tydligt definierade för att undvika missförstånd eller eventuella tvister i framtiden. 

När du bestämmer lönen för den anställde är det viktigt att du tar hänsyn till marknads­priser och bransch­standarder. Det kan vara en bra idé att göra en jämförelse med liknande befattningar för att vara säker på att lönen är konkurrens­kraftig och rättvis.

Semester, sjuklön och försäkringar 

Riktlinjer för semester­­dagar, sjuklöne­­bestämmelser och information om tjänste­pension och försäkringar bör också finnas med för att säkerställa att den anställde har tillgång till nödvändiga förmåner och skydd. 

När du definierar semester­villkoren är det viktigt att du följer lagstiftningen och det eventuella kollektivavtal som gäller för din bransch. Det inkluderar att ange antalet semesterdagar den anställde har rätt till och hur dessa fördelas under året. 

Uppsägningstid och villkor 

Ditt anställnings­­avtal bör också specificera vilken uppsägnings­tid som gäller samt villkor för både arbets­givaren och arbets­tagaren. Det skapar en trygghet för båda parter om något skulle förändras i arbetsrelationen.

När du definierar uppsägningstiderna är det viktigt att följa lagstiftningen (lagen om anställningsskydd) och eventuella kollektiv­avtal som gäller för din bransch. Det är viktigt att ange den lagstadgade uppsägningstiden och eventuella avvikelser som kan finnas enligt kollektiv­avtal eller individuella överens­kommelser. 

Sekretess och konkurrensklausuler 

För att skydda ditt företags intressen, kan det vara bra att inkludera ett sekretessavtal och konkurrensklausuler i anställningsavtalet. De begränsar den anställdes förmåga att dela företags­hemligheter eller konkurrera med företaget efter att anställningen har upphört. 

När du formulerar sekretess- och konkurrensklausulerna är det viktigt att vara tydlig och specificera vilken information som omfattas och vilka åtgärder som vidtas vid eventuella överträdelser. Detta kan inkludera eventuella skadestånd eller andra påföljder som kan åläggas den anställde. 

Rättigheter och skyldigheter 

I avtalet bör det ingå en översikt över arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter enligt anställnings­­avtalet och arbetsrätten. Då undviks eventuella missförstånd eller tvister längre fram. 

Det är viktigt att både arbets­givaren och den anställde förstår vilka förpliktelser de har enligt avtalet och vad som förväntas av dem i sina respektive roller. Det inkluderar att följa arbetsgivarens anvisningar och policyer samt att respektera den anställdes rättigheter och integritet. 

Se pris och köp företagsförsäkring

Organisationsnummer

Vanliga misstag att undvika 

Vanliga misstag brukar innebära att man inte varit tillräckligt specifik i avtalets formuleringar, att man inte tagit hänsyn till lagstiftningen eller kollektivavtal eller att man inte uppdaterat avtalet regelbundet i enligt förändrade omständigheter eller lagar. Tänk på att vara tydlig när det gäller villkor, förväntningar och annat som rör anställningen.

Checklista

Kom ihåg

Ett rätt utformat anställnings­avtal är avgörande för att skapa en sund arbetsrelation och undvika missförstånd och konflikter längre fram. Genom att följa de stegen och råden vi nämnt, kan du skapa ett avtal som uppfyller både lagens krav och företagets behov. 

När du skapar ditt anställningsavtal är det viktigt att ta dig tid, att överväga varje punkt och försäkra dig om att avtalet är tydligt och rättvist för dig och din nya medarbetare. Skriv ner det ni har kommit överens om och kom ihåg att vara tydlig i dina formuleringar för att undvika problem längre fram. Lägger du lite extra tid på detta kan du skapa en stabil grund för en långsiktig och framgångsrik arbetsrelation. 

Facebook

Instagram