Sök på Svedea.se

Vi ser ett coronavirus

Coronaviruset och Svedeas företagsförsäkringar

Med tanke på den stigande oron kring Coronavirusets spridning, vill vi informera dig om vad som gäller Svedeas företagsförsäkringar

Tjänstereseförsäkring

Det är viktigt att känna till att tjänstereseförsäkringen inte gäller om resan inletts efter det att avrådan införts till de länder eller områden som UD helt eller delvis avråder från att resa till.

Vad gäller om jag blir sjuk på resmålet?

Är du på tjänsteresa och drabbas av Coronaviruset, gäller Tjänstereseförsäkringen precis som för andra akuta sjukdomar. Skulle du insjukna på resmålet ska du kontakta SOS International i Köpenhamn på +45 7010 5050. Då får du hjälp och rådgivning kring läkarvård på plats och eventuell hemtransport om ditt tillstånd kräver det. Man ska dock vara medveten om att reserestriktioner i drabbade regioner kan göra hemtransporten svår att arrangera.

Vad gäller om UD avråder från resa efter avfärd?

Reseförsäkringen ersätter inte hemresa i förebyggande syfte på grund av oro för att fortsätta sin resa i ett drabbat område. Utfärdas Utrikesdepartementets avrådan efter att du rest till området så ska du kontakta oss för att avgöra om resan bör avslutas i förtid. I dessa fall kan ersättning för merkostnader för tidigarelagd hemtransport utgå. Aktuella länder och områden ser du här. 

Vad gäller om jag blir satt i karantän?

Tjänstereseförsäkringen ersätter inte kostnader som uppstår om du blir satt i karantän. Däremot ersätts kostnader om du blir sjuk och behöver vård. Blir du satt i karantän bör du följa instruktioner från myndigheterna på plats och kontakta svensk beskickning i landet/på platsen där du befinner dig.

Vad gäller för avbeställningsförsäkringen?

Avbeställningsförsäkringen, ett tillägg till tjänstereseförsäkringen, gäller om du eller nära anhörig blir sjuk av Coronaviruset eller andra akuta sjukdomar och därför inte kan genomföra resan. Den gäller även om resmålet drabbats av en naturkatastrofliknande händelse.

Avbeställningsförsäkringen ersätter inte resa som avbokats på grund av oro för att resa till ett Coronavirusdrabbat område eller om UD avråder från att resa innan din avresa. Har du bokat en resa men inte vill åka, rekommenderar vi att du kontaktar resebyrån eller flygbolaget för att undersöka om- och avbokningsmöjligheter.

Företagsförsäkring/avbrottsförsäkring

Den del av din företagsförsäkring som kan bli aktuell är olika typer av avbrottsförsäkringar. Avbrottsförsäkringen är i praktiken ett skydd för en förlust av täckningsbidrag* som kan uppstå till följd av egendomsskada på ett försäkringsställe, dvs. ditt företag. Inställda evenemang, uteblivna leveranser, avbokningar på grund av oro, karantän eller minskad försäljning är till sin natur inte egendomsskador. Därför kan inte försäkringen ersätta detta.

I försäkringen finns visserligen ett begränsat skydd för myndighetsavspärrningar av ditt specifika försäkringsställe. Men detta skydd gäller för avspärrningar utförda av Polis eller Räddningstjänst och normalt det är det inte dessa myndigheter som genomför eventuella avspärrningar i händelse av epidemi.

Tilläggsförsäkringen epidemiavbrott kan ersätta en förlust av täckningsbidrag om du har detta extraskydd. Extraskyddet gäller om en myndighet – med stöd av till exempel Livsmedelslagen eller Smittskyddslagen – på grund av konstaterad smitta på försäkringsstället ingriper mot din verksamhet och ingreppet leder till ett avbrott eller förlust av täckningsbidrag.

I detta fall ska du som försäkringstagare i första hand begära ersättning ur statliga medel för sådan åtgärd. Om de erhållna statliga bidragen inte visar sig räcka för att ersätta bortfall av täckningsbidrag så kan försäkringen ersätta utöver detta.

Tilläggsförsäkringen sjukavbrott är, om du som försäkringstagare tecknat detta tillägg, en försäkring som faller ut när en anställd blir sjuk (i t ex Covid-19) eller arbetsoförmögen på grund av olycka eller dylikt. Försäkringen ersätter efter en karenstid en motsvarande andel av företagets fasta kostnader.

Kund- och leverantörsavbrott ersätter förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag som orsakats av en egendomsskada hos er kund eller leverantör. Försäkringen gäller dock bara om kunden/leverantören drabbats av ersättningsbar egendomsskada, inte vid avbrott av epidemikaraktär.

Begränsning av allmänna sammankomster

Regeringen har beslutat, med stöd av Ordningslagen, att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta är inte en händelse som en Avbrottsförsäkring täcker. Drabbade näringsidkare ska i första hand söka ersättning av statliga medel.

*Täckningsbidrag är ungefär detsamma som Fasta Kostnader + Vinst. Skadans storlek utvärderas i relation med vad täckningsbidraget hade kunnat förväntas vara om skadan inte inträffat 

Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten för restauranger, kaféer mm.

Folkhälsomyndigheten presenterade nyligen skärpta åtgärder kring vissa verksamheter för att sänka takten på smittspridningen av Covid-19. En av dessa åtgärder var att var att ge ut en föreskrift (HSLF-FS 2020:xx) som gäller alla verksamheter som omfattas av anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. Som en följd av dessa nya åtgärder har vi fått in ett antal försäkringsfrågor från näringsidkare inom framför allt kafé och snabbmat.

Vi som försäkringsgivare kan inte svara på frågor kring hur denna föreskrift ska tolkas eller efterlevas i praktiken för just din specifika verksamhet och dina förutsättningar. Dessa frågor måste ställas till de regionala smittskyddsenheterna. Vi har dock sammanställt några av de försäkringsrelaterade frågor vi fått.

Frågor & Svar 


Angående "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." (HSLF-FS 2020:xx)

Mitt etablissemang har fortfarande öppet men har fått färre gäster på grund av Covid-19. Kan detta ersättas av försäkringen?

Nej, en minskning av kunder och intäkter på grund av externa händelser är att jämföra med en lågkonjunktur och ingenting som försäkringar kan ersätta.

För att efterleva de nya föreskrifterna har vi minskat antalet bord i lokalen och/eller ersatt ståbord med sittbord. På grund av dessa åtgärder har kapaciteten att ta emot gäster minskat i lokalen. Är detta ersättningsbart under försäkringen?

Nej, denna typ av indirekta effekter av myndigheters förändrade föreskrifter är inte ersättningsbart i någon försäkring.

Vi har själva stängt verksamheten på grund av Covid-19 eller med anledning av de nya föreskrifterna. Är detta ersättningsbart?

Nej, om man själv väljer att stänga är det inte ersättningsbart i någon försäkring.

Viktiga länkar

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten – föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m

UD avråder

Facebook

Instagram