Nya lagar och regler från januari 2024

Ett nytt år innebär att nya regler och lagar träder i kraft. Vi har sammanställt några förändringar som kan vara intressanta för dig som företagare.

Förstärkt jobbskatteavdrag

Från 1 januari 2024 förstärks det ordinarie jobbskatteavdraget med inriktning på att främst minska inkomstbeskattningen för heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. För den som har en månadslön på 35 000 kronor motsvarar det en skattesänkning med cirka 230 kronor per månad. 

Läs mer här.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar 

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas från 1 januari 2024. Nedsättningen infördes under 2019 för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 

Läs mer här.

Indexering av jobbskatteavdraget för äldre och höjd åldersgräns till 66 år 

Från 1 januari 2024 införs en indexering i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp höjs från 65 till 66 år. Dessutom utökas detta jobbskatteavdrag ytterligare för personer som vid årets ingång har fyllt 69 år. Utöver det utökas det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år. Äldre som fortsätter jobba får alltså mer pengar i plånboken! 

Läs mer här.  

Ny lag om stöd vid korttidsarbete 

Från 1 januari 2024 träder en ny lag om stöd vid korttidsarbete i kraft med syftet att göra regelverket mer förutsägbart, förenklat och stärkt. Arbetsgivare och arbetsgivarens familj som är anställda omfattas inte av den nya lagen.

Läs mer här.

Märkning av livsmedel numera obligatorisk 

Från och med 1 januari har vi en ny lag som gör det obligatoriskt att tydliggöra vilket land eller plats som ett livsmedel kommer ifrån. Det kan exempelvis handla om ursprunget för kött, ägg, fisk, grönsaker och frukt. Syftet med lagen är att öka transparensen för konsumenten. 

Läs mer här.

Obligatorisk utsortering av matavfall 

1 januari 2024 börjar EU:s krav på utsortering och separat insamling av bioavfall gälla i svensk lagstiftning genom förändringar i avfallsförordningen. Både verksamheter och hushåll skall sortera ut bioavfall och förvara det skilt från annat avfall.   

Läs mer här.

Förslag på sänkt plastpåseskatt genomförs ej

Enligt förslag från regeringen skulle normalskattesatsen per plastbärkasse sänkas 1 januari 2024 till 50 öre styck. Skattesatsen för mycket tunna plastbärkassar skulle sänkas till 5 öre styck. Dessa ändringar genomfördes ej 1 januari. Däremot avskaffas skatten på plastbärkassar den 1 november 2024.   

Läs mer här.

Taken för ROT och RUT höjs 2024

ROT och RUT ska bli mer generöst. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2024 och innebär att avdraget för helåret uppgår till 75 000 kronor, både för RUT- och ROT-avdrag. Det tillfälligt höjda taket föreslås gälla för hela 2024. Det kommer dock endast gå att nyttja 50 000 kronor i rotavdrag under första halvåret 2024. 

Läs mer här.

Nya regler för drönare 

Från 1 januari 2024 får obemannade drönare som både saknar C-klassning och släpps ut på marknaden det datumet eller senare enbart flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb. 

Läs mer här. 

Digitala stämmor möjliga

Sedan årsskiftet är det möjligt för aktiebolag, BRF:er och ekonomiska föreningar att hålla en digital årsstämma i stället för att träffas fysiskt. För att det ska vara möjligt måste det först skrivas in i bolagsordningen eller i stadgarna. 

Läs mer här.

Ny utbetalningsmyndighet 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har i uppgift att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott. Sedan den 1 januari 2024 ska myndigheterna samverka i den nyinrättade Utbetalningsmyndigheten i syfte att motverka felaktiga utbetalningar. Flera myndigheter kommer att ha skyldighet att lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten. 

Läs mer här.

Sänkt skatt på bensin och diesel 

Skatten på bensin och diesel rör sig både uppåt och nedåt den 1 januari. Skatterna indexeras upp med inflationen, men sänks samtidigt med regeringens budget. Totalt blir det 75 öre lägre skatt på bensin jämfört med 2023, medan dieseln blir 15 öre dyrare per liter inklusive moms. Utan skattesänkningen hade dieseln blivit ytterligare 43 öre dyrare per liter. Dieseln hamnar därmed nära gränsen för EU:s minimibeskattningsnivå för diesel.

Läs mer här.

Sänkt reduktionsplikt

Från 2024 sänks även reduktionsplikten som kräver inblandning av biobränslen i bensin och diesel. Sveriges höga reduktionsplikt är det politiska beslut som vid sidan av skatten pressat upp priserna på drivmedel, framför allt på diesel där inblandningen är högre. Enligt regeringens bedömning kan det röra sig om en priseffekt på upp till 5,50 kronor per liter diesel av sänkt reduktionsplikt och drygt 50 öre per liter bensin.  

Läs mer här.

Ny lag och ny förordning om ordningsvakter 

1 januari 2024 började en ny lag och en ny förordning om ordningsvakter att gälla. Förändringen innebär att ordningsvakter kommer att kunna användas för fler ändamål. De kan enligt den nya lagen medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. Ordningsvakter får även fler befogenheter. De får genomföra kroppsvisitation för att fastställa någons identitet och i vissa fall transportera omhändertagna personer och förstöra beslagtagen alkohol.

För att ha rätt kompetens för att utföra de nya uppgifterna måste ordningsvakter som har ett giltigt förordnande genomgå en kompletterande utbildning eller fortbildning. En ny tillståndsprocess för att använda ordningsvakter och en förlängd ordningsvaktsutbildning införs också.  

Läs mer här.

För dig som vill fördjupa dig ytterligare

Läs mer om nya lagar och regler här:

Nya lagar och regler tidigare år

Höjt reseavdrag

Den 1 januari 2023 höjs schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil för att bättre spegla de faktiska kostnaderna. Arbetsresor med egen bil – beloppet höjs till 2 kronor och 50 öre per kilometer. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs till 1 krona och 20 öre per kilometer. Ingen förändring sker av avdragsrätten för förmånsbilar som uteslutande drivs med el, utan uppgår fortsatt till 95 öre per kilometer.

Skattesänkning för arbetande personer över 65 år

Från och med den 1 januari förstärks jobbskatteavdraget för personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Lagändringen tillämpas för första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022.  Skattesänkningen görs genom skattereduktion som följer:

  • 22 procent av arbetsinkomsterna upp till och med 100 000 kronor.
  • För arbetsinkomster över 100 000 kronor, men under 300 000 kronor, uppgår skattereduktionen till 15 000 kronor med tillägg på 7 % av arbetsinkomsterna.
  • För arbetsinkomster som överstiger 300 000, men inte 600 000, blir skattereduktionen 36 000 kronor.
  • Avtrappningen för arbetsinkomster som överstiger 600 000 lämnas oförändrad. Men eftersom den börjar från en högre nivå (36 000 kronor) innebär det ändå en sänkning av skatten på arbetsinkomster upp till cirka 1 800 000 kronor per år. Med andra ord är skattereduktionen helt utfasad för arbetsinkomster som överstiger cirka 1 800 000 kronor per år.

Pausad höjning av reduktionsplikt för bensin och diesel

Under 2023 pausas den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel genom en ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Detta införs för att undvika alltför höga priser på bensin och diesel under året. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2023.

Hårdare regler för nikotinprodukter

Från och med den 1 januari 2023 omfattas tobaksfria nikotinprodukter av produktkrav och märkningskrav. Förpackningar ska till exempel vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration med tillhörande straffbestämmelse. Tobaksfria nikotinprodukter som tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023, och som inte uppfyller produktkraven eller kraven på märkning enligt den nya lagen, ska få fortsätta säljas till konsumenter fram till den 1 juli 2023 om de inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa. Tillverkare och importörer har ett självklart ansvar, men även de som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter har ett ansvar för att de produkter som säljs i butiken eller på webbplatsen uppfyller produktkraven.

Dessa exempel är bara ett axplock ur de förändringar som kommer att ske och som vi tror kan vara relevanta för dig. Vill du läsa mer om förändringar av lagar och regler 2023 kan du göra det här.