Så förebygger du brand på företaget

En brand på företaget kan få katastrofala följder för både ekonomin och verksamheten. Genom att arbeta systematiskt minskar du risken att drabbas – och som företagare är det viktigt med förebyggande åtgärder eftersom det ofta är ett krav i försäkringsvillkoren.

Anlagd brand

En allt för vanlig orsak till brand är att den är anlagd. Det är alltså viktigt att avlägsna brännbart material och skapa rutiner för din personal. Viktigast för att förhindra anlagda bränder är att ha ordentliga dörrar och lås och att hålla ordning runt byggnaden. En inhägnad och väl upplyst anläggning eller lastkaj minskar inte bara risken för anlagda bränder, utan också för inbrott och skadegörelse.

 • Förvara inte brännbart material på lastkaj, vid varuintag eller upplag under skärmtak utanför normal arbetstid eller öppethållande.
 • Använd en container med låsbart lock för det brännbara materialet. En öppen container måste stå minst sex meter från ytterväggen.
 • Informera personal om vikten av att ha rutiner för att få bort brännbart material från lastbryggor och liknande.

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten sker med någon form av verktyg som alstrar värme eller ger gnistor. Det kan vara allt från svetsning, skärning och lödning med el eller gas, till arbeten med varmluftspistol eller utrustning för läggning av tätskikt på tak.

 • Förutom den som utför arbetet krävs det en brandvakt som bevakar arbetet under och efteråt. Det krävs också en tillståndsansvarig.
 • Brandfarliga arbeten ska utföras enligt Brandskyddsföreningens regler.
 • Under arbetet får det inte finnas något brännbart material runt arbetsplatsen. Kan det inte undvikas, måste det brännbara materialet övertäckas.
 • Se till att det finns fungerande släckutrustning i närheten och att den kontrolleras minst en gång per år.
 • Vid heta arbeten krävs två certifierade handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233BC (minst 6 kg pulver).

Släck branden rätt

Skillnad mellan ett mindre tillbud och en katastrof beror ofta på om det finns en fungerande släckutrustning eller inte. Det är viktigt att känna till att det finns olika typer av utrustning beroende på miljön den ska användas. Ett brandlarm med direktlinje till larmcentral är bl a att föredra.

Brandposter

De vanligaste släckutrustningarna är inomhusbrandpost och handbrandsläckare. Inomhusbrandpost är en ihoprullad brandslang som normalt är 25 meter lång och som ansluts till en vattenledning. En inomhusbrandpost förvaras oftast i ett skåp. 

Handbrandsläckare

Det finns många klasser av handbrandsläckare. De vanligaste är klass A, B och C.

 • A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver och används i normala bostads- och kontorsmiljöer men även i produktions- och lagerlokaler inom industrin.
 • B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid och används i miljöer där man handskas med brandfarliga varor i till exempel bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd och laboratorier. B-släckare krävs också för många plastmaterial i vår hemmiljö.
 • C-släckare innehåller pulver och används i miljöer där det finns risk för gasbrand, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering.

Tänk på elsäkerheten

För det mesta är fastighetsägaren ansvarig. Om ditt företag inte äger lokalerna bör det finnas ett avtal som förklarar hur ansvaret för kontroll och underhåll ska fördelas mellan fastighetsägaren och ditt företag. En dålig anslutningskabel kan vara en brandrisk. Byt därför ut trasiga eller dåliga sladdar. Ersätt skarvsladdar, grenuttag och sladdvindor om de inte bara används tillfälligt med kablar för fast förläggning och vägguttag. Lysrör som blinkar eller glöder kan starta en brand. Byt därför ut lysrör som är utbrända, blinkande eller har glödande lysrörsändar.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att kontroller och arbeten i elanläggningar – och ansluten elektrisk materiel – endast görs av yrkesmän. På så sätt minskar man risken för att en brand uppstår i elanläggningen.

Säkra personalutrymmen

I utrymmen där människor vistas är det lätt hänt att glömma en påslagen kaffebryggare, spisplatta eller tänt ljus. Skaffa en timer som slår av strömmen. Med ett Trinettkök stängs spisplattorna automatiskt av efter 60 minuter. Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt, alltid ha en brandsläckare och brandfilt i närheten och utbilda personalen i brandförsvar. Se även till att inga nödutgångar är blockerade. Glöm inte att göra en årlig kontroll av brandvarnare och släckare.

Se över sopor och avfall

 • Lås in sopor och avfall – även de brinner.
 • Placera sopbehållare så obehöriga inte kommer åt dem.
 • Utbilda personalen i hur de ska använda släckutrustning.
 • Utse en säkerhetsansvarig.

Håll dörrarna stängda

 • Om möjligt, håll dörren stängd.
 • Sätt aldrig upp dörren med kilar.
 • Skaffa rökdetektorer med stängningsanordning.
 • Se till att genomföringarna är täta.

Brandfarliga varor

 • Förvara brandfarliga varor i ett brandtekniskt avskilt rum eller skåp.
 • Förvaringsutrymmet måste vara skyddat mot läckage, även vid dörrtrösklar.
 • Förvara brandfarliga varor sex meter från brännbart material.
 • Sätt upp varningsskyltar vid ingången till utrymmet.