Sök på Svedea.se

Om du inte är nöjd

Har du synpunkter på handläggningen av ditt ärende, det beslut du fått eller är det något annat som inte har fungerat som det ska?

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med den service vi levererar. Här får du information om hur du går tillväga om du har ett klagomål. 

Kontakta i första hand den som hjälpte dig med ditt ärende

Om du har synpunkter ska du i första hand ta kontakt med den som handlagt ärendet. De allra flesta frågor brukar kunna lösas vid ett personligt samtal. Du kan även be att ditt ärende ska omprövas av ansvarig chef.

Om du inte vet vem din handläggare är kan du höra av dig till kundservice.

Begär prövning av Överprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått kan du kostnadsfritt begära prövning i Svedeas överprövningsnämnd. Du meddelar i så fall den som handlagt ditt ärende att du vill ha en prövning i Överprövningsnämnden. Om du inte vet vem din handläggare är kan du höra av dig till kundservice.

Du kan också begära prövning i Överprövningsnämnden genom att skicka brev till:

Svedea AB
Kundombudsmannen
Box 3469
103 69 Stockholm

När du begär prövning i Överprövningsnämnden ber vi dig ange vilket försäkringsnummer eller skadenummer prövningen avser. Vidare ber vi dig tydligt redogöra för vad i beslutet du vill ha prövat och varför du anser att vår bedömning är felaktig.

När vi fått in din begäran om prövning i Överprövningsnämnden kommer vi först att bedöma om det rör sig om den typ av ärende som kan prövas där. Överprövningsnämnden prövar endast tvistiga anspråk på grund av försäkringsavtal i ärenden där Svedea lämnat ett slutgiltigt beslut.

Följande typer av ärenden och frågor prövas inte i Överprövningsnämnden:

Överprövningsnämnden består av ledande befattningshavare från Svedea och kundombudsmannen. Kundombudsmannen är ordförande i nämnden och har utslagsröst vid votering.

Du måste begära överprövning inom ett år efter vårt beslut.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du fortfarande inte är nöjd med beslutet finns det andra möjligheter för dig att gå vidare med ditt ärende enligt nedan. Notera att det kan finnas andra möjligheter att få ärendet prövat beroende på typ av skada.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN prövar ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Prövningen är kostnadsfri.
Telefon: 08-508 860 00
Webb: arn.se

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar ersättning för personskador för den som har skadats i trafiken. Prövningen är kostnadsfri.
Telefon: 08-522 787 00
Webb: trafikskadenamnden.se

Patientskadenämnden

Patientskadenämnden prövar tvister gällande ersättning enligt patientskadelagen. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning. Prövningen är kostnadsfri.
Telefon: 08-522 787 44
Webb: www.patientskadenamnden.se

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar tvister mellan den försäkrade och försäkringsbolaget i ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Prövningen är kostnadsfri.
Telefon: 08 - 522 787 20
Webb: www.forsakringsnamnder.se

Nämnden för Rättskyddsfrågor

Nämnden prövar tvister inom rättsskyddsförsäkringen och motsvarande del i trafikförsäkringen.
Telefon: 08-522 787 20
Webb: https://www.forsakringsnamnder.se

Domstol

Både privatpersoner och företagare kan vända sig till domstol för att få sitt ärende prövat. Part är då inte Svedea utan försäkringsgivaren HDI Global Specialty SE, Sverige filial, org nr 516402-6345.

Kostnadsfri konsumentrådgivning

Du kan få kostnadsfri information och vägledning i försäkringsfrågor genom att kontakta Konsumentvägledningen i din kommun.

Du kan även kontakta:

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Telefon: 0200- 22 58 00
Webb: konsumenternas.se

Konsumentverket (Hallå Konsument)

Telefon: 0771- 525 525
Webb: hallakonsument.se

Klagomålsansvarig samt kontaktuppgifter till försäkringsgivaren

Om du har frågor kring hanteringen av klagomål kan du kontakta Klagomålsansvarig Maria Blomberg genom att skicka ett mejl till klagomal@svedea.se

Svedea är försäkringsförmedlare och förmedlar försäkringar för HDI Global Specialty SE, Sverige filials räkning. Om du önskar kontakt med försäkringsgivaren för att framföra ditt klagomål hittar du kontaktuppgifterna på www.hdi.global

Mer om Svedea

Facebook

Instagram