Om du inte är nöjd

Har du synpunkter på handläggningen av ditt ärende, det beslut du fått eller är det något annat som inte har fungerat som det ska?

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med den service vi levererar. Här får du information om hur du går tillväga om du har ett klagomål. 

1. Kontakta i första hand den som hjälpte dig med ditt ärende

Om du har synpunkter ska du i första hand ta kontakt med den som handlagt ärendet. De allra flesta frågor brukar kunna lösas vid ett personligt samtal. Du kan även be att ditt ärende ska omprövas av ansvarig chef.

Om du inte vet vem din handläggare är kan du höra av dig till kundservice. Du kan även skicka ett mejl till klagomal@svedea.se.

2. Begär prövning av Överprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått kan du kostnadsfritt vända dig till Svedeas externa kundombudsman genom att skicka mejl till kundombudsmannen@svedea.se eller skriva till: 

Svedea AB
Kundombudsmannen
Box 3469
103 69 Stockholm

När du vänder dig till kundombudsmannen ber vi dig ange vilket försäkringsnummer eller skadenummer prövningen avser. Vidare ber vi dig tydligt redogöra för vad i beslutet du vill ha prövat och varför du anser att vår bedömning är felaktig.

Kundombudsmannen kommer därefter att granska ditt ärende och bedöma om det är lämpligt för överprövning av Svedeas Överprövningsnämnd. Generella klagomål, värderingsfrågor, personskador som uppkommit om du skadat dig i trafiken eller ärenden som fortfarande är under utredning prövas till exempel inte av nämnden. För att nämnden ska ta upp ditt ärende krävs att du har fått ett beslut från oss.

Överprövningsnämnden består av ledande befattningshavare från Svedea och kundombudsmannen. Kundombudsmannen är ordförande i nämnden och har utslagsröst vid votering.

Du måste begära överprövning inom ett år efter vårt beslut.

3. Om du fortfarande inte är nöjd

Om du fortfarande inte är nöjd med beslutet finns det andra möjligheter för dig att gå vidare med ditt ärende.

När det gäller försäkringar som du tecknat som privatperson kan du vända dig till:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN prövar ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Prövningen är kostnadsfri.
Telefon: 08-508 860 00
Webb: arn.se

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar ersättning för personskador för den som har skadats i trafiken. Prövningen är kostnadsfri.

Telefon: 08-522 787 00
Webb: trafikskadenamnden.se

Domstol

Både privatpersoner och företagare kan vända sig till domstol för att få sitt ärende prövat. Part är då inte Svedea utan försäkringsgivaren HDI Global Specialty SE, Sverige filial, org nr 516402-6345.

Kostnadsfri konsumentrådgivning

Du kan få kostnadsfri information och vägledning i försäkringsfrågor genom att kontakta Konsumentvägledningen i din kommun.
Du kan även kontakta:

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Telefon: 0200- 22 58 00
Webb: konsumenternas.se

Konsumentverket (Hallå Konsument)

Telefon: 0771- 525 525
Webb: hallakonsument.se

Klagomålsansvarig samt kontaktuppgifter till försäkringsgivaren

Om du har frågor kring hanteringen av klagomål kan du kontakta Klagomålsansvarig Lena Ekedahl Sjödin genom att skicka ett mejl till klagomal@svedea.se.

Svedea är försäkringsförmedlare och förmedlar försäkringar för HDI Global Specialty SE:s räkning. Om du önskar kontakt med försäkringsgivaren för att framföra ditt klagomål hittar du kontaktuppgifterna på www.hdi.global/en-se/the-company/compliance.