Sök på Svedea.se

Synologens Företagsförsäkring är framtagen genom ett samarbete mellan Synologen, Marsh och Svedea. Försäkringen har anpassats efter verksamhet och behov

Försäkringens innehåll

Precis som namnet antyder är Synologens Företagsförsäkring anpassad till medlemmarnas verksamhet. Genom organisationens storlek kan vi dessutom erbjuda dig en konkurrenskraftig premie. I medlemsfoldern och texten nedan ser du vilka moment som ingår. Om du har behov av ytterligare försäkringsskydd kan du komplet­tera grundskyddet med en eller flera tilläggsförsäkringar. Saknar du något kontakta Marsh för vidare vägledning.

Grundförsäkring

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar till exempel maskiner, inventarier, varor, pengar och värdehand­lingar, kunders och anställdas egendom.

Grundsjälvrisken vid en egendomsskada är 20 % av prisbasbe­loppet.

Glasförsäkring

Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd skada på skylt eller skyltfönster oavsett storlek.

Avbrottsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för det avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust vid driftstörning efter brand. Ersättning lämnas även för avbrott genom att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- och personskador. Försäkringen omfattar även skadestånd till följd av levererad produkt (produktansvar). Om företaget råkar ut för skadeståndskrav så hjälper Svedea till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är företaget skyldigt att betala skadestånd sköter Svedea förhandlingarna och för talan vid rättegång samt betalar even­tuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser. Dessutom omfattar försäkringen skattemålstvister.

Maskinförsäkring

Försäkringen omfattar allriskförsäkring och gäller även för plötsligt oförutsedda inifrån kommande skador, drabbar företagets maskiner.

Kundolycksfall

Försäkringen gäller för olycksfall som leder till personskada som drabbar kund eller besökare i försäkringstagarens lokaler.

Överfallsförsäkring

Försäkringen gäller för personskada genom misshandel eller annan uppsåtligt våld eller hot.

Krisförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi om någon anställd drabbas av akut psykisk kris i tjänsten på grund av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan trau­matisk händelse. Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen omfattar förlust som företaget drabbas av genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott, exempel­vis förskingring.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen omfattar den anställde som reser i tjänsten och gäller för sak och personskada som försäkrad kan drabbas av under en tjänsteresa.

VD- och styrelseansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada som VD, medlem av styrelse eller ledande befattningshavare i bolaget kan åläggas enligt gällande skadeståndsrättsliga regler.

Tilläggsförsäkringar

Patientförsäkring

Försäkringen omfattar skyldighet att utge patientskadeersättning enligt Patientskadelagen inom Sverige.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen omfattar olycksfallsskada och ersätter läke-, tandskade-, rese-, mer-, rehabiliterings-, och hjälpmedelskostnader. Försäkringen gäller för den grupp personer som finns angivna i försäkringsbeviset.

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olycksfall är något som kan drabba alla. Skulle det hända dig och du måste göra ett avbrott i din verksamhet, tryggar Sjukavbrottsförsäkring din inkomst.

Allmän information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad samt försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.

Facebook

Instagram