Kommunolycksfall - Försäkringens innehåll

 

Försäkringen omfattar skada till följd av olycksfall

Vad är en olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en ofrivillig plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid

  • hälseneruptur (avsliten hälsena)

  • vridvåld mot knä

  • solsting, värmeslag och förfrysning, insektsbett och drunkning

Vid skada gäller dock alltid det fullständiga villkoret.

Ersättning

Ersättning kan till exempel lämnas för;

  • Läkarvård, behandling och rehabilitering inom den allmänna vården. Privat vård omfattas ej av försäkringen

  • Läkemedel och hjälpmedel föreskrivna av läkare i syfte för skadans läkning

  • Tandbehandling

  • Skadade personliga tillhörigheter, såsom kläder och glasögon. Dator, mobiltelefoner eller sportutrustning omfattas inte.

  • Sjukresor som läkare föreskrivit

  • Resor till och från skola/arbete om läkare föreskrivit detta. Detta ska först godkännas av försäkringsgivaren

  • Kvarstående besvär

 

SJÄLVRISK Försäkringen gäller utan självrisk

 

Krisförsäkring

Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad person som drabbas av akut psykisk kris orsakad av olycksfall. Försäkringen omfattar maximalt 10 behandlingar per skada och försäkrad. Behandlingen ska utföras i Sverige av legitimerad psykolog och påbörjas inom en tolvmånadersperiod från olycksfallet. Samtliga kostnader ska på förhand godkännas av försäkringsgivaren.