Tänk på de som har vägen som arbetsplats

Varje år skadas eller omkommer minst 300 människor i samband med vägarbeten. Ska vi lyckas minska olyckstillbuden är det alltså viktigt att vi som färdas på vägarna blir bättre på att uppmärksamma skyltning och att vi sänker hastigheten.

Trafikverket publicerade 2016 rapporten ”Trafikolyckor vid vägarbeten 2003–2015*”. Under dessa år inträffade 3 958 trafikolyckor med personskador i anslutning till olika typer av gatu- och vägarbeten. Och siffran är dessutom i underkant på grund av brister i inrapporteringen. Hur kan vi då hjälpas åt att minska antalet olyckor?

Många yrkesgrupper arbetar i trafiken

Förutom vägarbetare som jobbar med asfaltering, lagningar av vägbanan och räcken, slåtter och röjning av vägkanter, sandning och saltning finns andra riskyrken i trafiken. Polis, brandkår och ambulans rör sig också i utsatta trafiksituationer, liksom bärgningspersonal och förare av TMA-fordon (buffertfordon). Även lossning och lastning av gods kan vara riskfyllt.

Förhöjd självrisk vid vägarbetsolyckor

För att sätta fokus på den här typen av vägolyckor har Svedea infört en förhöjd självrisk för förare som orsakar en skada på fordon i anslutning till vägarbete, bärgning eller liknande. Läs mer här.

Var uppmärksam och håll avstånd

När trafiken flyter på är det lätt att tappa koncentrationen för ett ögonblick. Det kan räcka för att överraskas av en bildörr som öppnas eller att någon stiger ut i vägbanan. Bilköer kan uppstå plötsligt och oväntat, så det är viktigt att hålla ordentligt avstånd till framförvarande fordon.

Anpassa hastigheten

Ibland får man sänka hastigheten långt under den tillåtna – till exempel vid halka. Kraftig dimma, mörker, snöfall och regn påverkar sikten kraftigt och då bör hastigheten sänkas i samma grad. Detsamma gäller vid olyckstillbud och vägarbeten. Oftast finns varningstrianglar, varningsmärken eller TMA-bilar på plats – men långt ifrån alltid. Märker du att något är på gång längre fram, dämpa hastigheten i god tid. Transportstyrelsen har mer information om fordonshastighet.

Kör med god marginal

Ju större marginal du har till framförvarande fordon, vägren, gångväg och mötande trafik desto mindre risk att något händer. Tvingas du minska marginalerna måste även hastigheten sänkas. Utanför skolor och i barntäta områden är det extra viktigt, barn kan röra sig irrationellt och plötsligt springa ut i vägbanan.

Mobilen stjäl skärpan

Sedan 1 februari 2018 får man inte köra bil samtidigt som man håller en mobiltelefon. Det är lätt att förstå varför. Om man tittar ner i sin mobiltelefon i bara 2 sekunder och håller 40 km/h hinner bilen rulla 22 meter – helt okontrollerbart**! Det är värt att tänka på inte bara för sin egen del. Andra trafikanter som har näsan i mobilen – inklusive gående – utgör en potentiell risk för omgivningen.

Ta hänsyn till de som övningskör

De som övningskör är av naturliga skäl ovana förare och kan uppföra sig osäkert i trafiken. Håll utkik efter körskolebilar och privatbilar märkta med ”övningskör” och ha lite extra överseende.

Att köra säkert är lika viktigt året om. Här kan du läsa mer om hur du blir en säker vinterförare.

Länkar

* Trafikverket

** Transportstyrelsen

Vad kostar det att försäkra min bil?

Ditt personnummer