Försäkringens innehåll

Medlemsförsäkringen innehåller följande moment:

 • Ansvarsförsäkring
 • Kundolycksfall
 • Krisförsäkring
 • Överfallsförsäkring

I Tilläggsförsäkringen BAS 1 ingår följande moment:

 • Egendomsförsäkring (allrisk)
 • Avbrottsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring

Du kan också teckna en rad olika tilläggsmoment såsom:

 • Kollektiv olycksfall
 • Kyl och frys
 • Biltransport
 • Tjänsteresa
 • Ren förmögenhetsskada
 • VD och Styrelseansvar
 • Epidemiavbrott
 • Post i butik
 • m.m.

Folder

Basförsäkringens innehåll

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- och personskador. Försäkringen omfattar även skadestånd till följd av levererad produkt (produktansvar). Om företaget råkar ut för skadeståndskrav så hjälper Svedea till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är företaget skyldigt att betala skadestånd sköter Svedea förhandlingarna och för talan vid rättegång samt betalar even­tuellt skadestånd. 

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för olycksfall som leder till personskada som drabbar kund eller besökare i försäkringstagarens lokaler.

Överfallsförsäkring

Försäkringen gäller för personskada genom misshandel eller annan uppsåtligt våld eller hot.

Krisförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi om någon anställd drabbas av akut psykisk kris i tjänsten på grund av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan trau­matisk händelse. Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis. 

Tillval till din basförsäkring

Komplettera med det specialanpassade och mycket prisvärda tillvalspaketet:

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar till exempel maskiner, inventarier, varor, pengar och värdehandlingar, kunders och anställdas egendom.

Avbrottsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för det avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust vid driftstörning efter brand. Ersättning lämnas även för avbrott genom att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen omfattar förlust som företaget drabbas av genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott, exempelvis förskingring.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser. Dessutom omfattar försäkringen skattemålstvister.

Allmän information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad samt försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.