Vanliga frågor

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna som vi brukar få om våra vattenskoterförsäkringar. Har du några andra frågor så kontakta oss gärna.

Om försäkringen

Ja, den gäller året runt. Men under perioden 1 november till 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön. Tänk också på att det finns ett aktsamhetskrav som säger att vattenskotern ska skyddas mot frysning, snö, frost, is, smältvatten.

En vattenskoter ska naturligtvis inte ligga kvar i sjön över vintern. Skulle den ändå ligga i när det fryser så gäller samma regler som för båtar:
Försäkringen gäller året om men för att kunna få ersättning för skador orsakade av till exempel is, frost och snö på båt som ligger i sjön på vintern måste följande förutsättningar uppfyllas.

 • Om båten förvaras i sjön när det finns risk för frysning ska båten ligga i isfri hamn och vara uppvärmd över fryspunkten.
 • Landströmsförsörjningen ska vara försedd med aktiverat avbrottslarm.
 • Vid larm ska båten omedelbart ses till och felet åtgärdas.

Under perioden 1 november till och med 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön.

Vår vattenskoterförsäkring gäller i Sverige, Danmark, Finland och i respektive länders territorialvatten. Den gäller dessutom inom Norges fastland och dess territorialvatten, i Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt i Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm-Lindesnes.

Med våra försäkringar kan du förutom att få ersättning för din vattenskoter även få ersättning för:

 • Motor, båttillbehör och nautisk utrustning.
 • Fast monterad stereo, CD, DVD samt verktyg, reservdelar, kikare och liknande utrustning. Detta ersätts endast om värdet av sakerna är inkluderade i vattenskoterns försäkringsvärde och står i rimlig proportion till skoterns storlek och värde.
 • Personlig lösegendom, det vill säga de personliga saker du har ombord. Detta ersätts upp till ditt särskilda försäkringsbelopp för personlig lösegendom.
 • Stöttnings- och täckningsutrustning samt båtvagn. Detta ersätts endast vid brandskada och med max 10 000 kronor.

Betalning

Du kan betala din vattenskoterförsäkring via e-faktura eller pappersfaktura. Du betalar vanligtvis en gång per år men om din årspremie är högre än 1 500 kronor kan du välja att dela upp betalningen på två gånger per år. Om din årspremie är högre än 3 000 kronor kan du även välja att betala fyra gånger per år. Betalar du med pappersfaktura tillkommer ett tillägg på 3 % av årspremien om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer att betala kvartalsvis. Betalar du med e-faktura tillkommer ett tillägg på 2 % av årspremien om du väljer att betala halvårsvis och 4 % om du väljer att betala kvartalsvis. 

Observera att premien är säsongsvarierad vilket innebär att den större delen av årspremien är beräknad för sommarhalvåret och den lägre delen för vinterhalvåret. Om du delar upp din betalning kommer därför beloppet på fakturorna att variera men årspremien är densamma.

Vår premie är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på sommaren jämfört med på vintern. Anledningen till detta är att vi räknar med att en vattenskoter används främst på sommarhalvåret och risken för skador är därmed större under den perioden.

Uthyrning

Nej, vattenskotrar kan inte tilläggsförsäkras för uthyrning. Det innebär att din försäkring inte gäller om du ändå skulle hyra ut den.

Försäkra trailer

Ja, trailer med registrerings- eller tillverkningsnummer kan försäkras för brand- och stöldskador mot en tilläggspremie på 25 kronor per 1 000 kronor i försäkringsvärde. Så har du en trailer som är värd 15 000 kronor så kostar det 375 kronor extra att försäkra den. 

Rabatter

Efter varje skadefritt år avsätts 10 % av din självrisk för sjöskador till ett självriskkonto. Om du får en skada som överstiger din självrisk kan du använda pengarna på självriskkontot för att betala en del av eller hela självrisken. Som mest kan du spara ihop till den självrisk för sjöskador som du har valt och som står i ditt försäkringsbrev.

Eftersom du får låna ut din vattenskoter till andra är det ingen garanti för att den som kör vattenskotern har nautisk kompetens även om du som ägare har det. Vi belönar i stället, med självriskkontot, den som bevisar sin kompetens genom att vara skadefri.

 • Securmark-märkning på skrov ger 5 % rabatt.
 • Godkänt söksystem (se lista) ger 10 % rabatt och 0 kronor i självrisk vid stöld om söksystemet är aktiverat.
 • Förvaring av vattenskotern på båtlift ger 10 % rabatt.
 • Inlåst nattetid (22-07) ger 20 % rabatt.
 • Maximal total rabatt är 30 %.

Skador och skadehantering

Om du får en skada gör du en skadeanmälan här på webben eller skriver ut en skadeblankett som du fyller i och skickar in till oss - läs mer på sidan Anmäl skada. Behöver du hjälp eller vill ha råd är du välkommen att kontakta oss på 0771-160 190. Om din vattenskoter behöver repareras lämnar du skotern på ett varv och ber dem lämna kostnadsförslag till oss. När skotern är reparerad hämtar du ut den och betalar då din självrisk och andra eventuella avdrag till varvet som sedan fakturerar resterande kostnad till oss. Det är alltid du som ägare till skotern som är beställare av arbetet och eventuella reklamationer av arbetet gör du till varvet.

Du behöver betala en självrisk vid skada. Hur stor självrisken är ser du på ditt försäkringsbrev eller i försäkringsvillkoren och den kan variera beroende på vilken typ av skada du råkar ut för. Du kan också behöva betala eventuella åldersavdrag och aktsamhetsavdrag.

Ja, det finns undantag i försäkringen när den inte lämnar någon ersättning. Du kan läsa mer om undantagen i villkorssammanfattningen eller i de fullständiga villkoren.

Ja, ersättningen kan minskas med 25–100 % om du inte har följt de aktsamhetskrav som finns. Det finns också skador som kan innebära dubbel självrisk för dig, se punkterna 3.1.4 och 3.3.5 i villkoret.

Vid en skada värderar vi skotern efter det marknadsvärde som gällde omedelbart före att skadan inträffade med hänsyn taget till ålder, skick och utrustning. Tänk på att det är skoterns marknadsvärde som du kan få ersättning för vid en totalskada även om försäkringsvärdet skulle vara högre.

Vi värderar din förstörda/stulna utrustning utifrån ålder. Du hittar en tabell över detta i vårt villkor, under punkt 9.2.2. Tabellen är ett schabloniserat sätt att bestämma marknadsvärdet av begagnad utrustning och avgöra vilken ersättning du har rätt att få.

Nej, du väljer din självrisk för sjöskada och den kan vara upp till 10 000 kronor, men självrisken för brand och stöld blir aldrig högre än 5 000 kronor.