Försäkringens innehåll

Oavsett om du driver ett Xtravaganza viktcenter eller viktklubb, är Xtravaganza Företagsförsäkring anpassad till din verksamhet. Genom organisationens storlek kan vi dessutom erbjuda dig en konkurenskrafig premie. På den här sidan får du en bra beskrivning över de moment som ingår. Saknar du något kan du titta på våra tilläggsförsäkringar eller kontakta Säkra i Västerås för vidare vägledning.

Medlemsfolder

Grundförsäkring

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar till exempel maskiner, inventarier, varor, pengar och värdehand­lingar, kunders och anställdas egendom.

Självrisk

Grundsjälvrisken vid en egendomsskada är 20% av basbeloppet 

Glasförsäkring

Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd skada på skylt eller skyltfönster oavsett storlek.

Avbrottsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för det avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust vid driftstörning efter brand. Ersättning lämnas även för avbrott genom att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- och personskador. Försäkringen omfattar även skadestånd till följd av levererad produkt (produktansvar). Om företaget råkar ut för skadeståndskrav så hjälper Svedea till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är företaget skyldigt att betala skadestånd sköter Svedea förhandlingarna och för talan vid rättegång samt betalar even­tuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser. Dessutom omfattar försäkringen skattemålstvister.

Kundolycksfall

Försäkringen gäller för olycksfall som leder till personskada som drabbar kund eller besökare i försäkringstagarens lokaler.

Krisförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi om någon anställd drabbas av akut psykisk kris i tjänsten på grund av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan traumatisk händelse. Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen omfattar den anställde som reser i tjänsten och gäller för sak och personskada som försäkrad kan drabbas av under en tjänsteresa.

Tilläggsförsäkringar

Om du har behov av ytterligare försäkringsskydd kan du komplet­tera grundskyddet med följande tilläggsförsäkringar:

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen omfattar olycksfallsskada och ersätter läke-, tandskade-, rese-, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader. Försäkringen gäller för den grupp personer som finns angivna i försäkringsbeviset.

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olycksfall är något som kan drabba alla. Skulle det hända dig och du måste göra ett avbrott i din verksamhet, tryggar Sjukavbrottsförsäkring din inkomst.

Behandlingsskadeförsäkring

Försäkringen omfattar behandlingsskador på patient och som har uppkommit i Sverige.

Försäkra byggnad

Vid tilläggsförsäkring av byggnad ingår följande moment i försäkringen

Fastighet och hyresförlust

Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd skada på fastigheter och byggnader samt fastighetsmaskiner. Hyresförlustförsäkringen ersätter den hyresförlust som uppkommer om en ersättningsbar egendomsskada inträffar, exempelvis brand, så att byggnaden blir helt eller delvis obrukbar.

Allmän information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad samt försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.