Försäkringens innehåll

Vilka är försäkrade?

Försäkringen gäller för Svenska Tennisförbundets medlemmar som innehar tävlingslicens samt barn upp till 13 år.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för tennisspelare. Försäkringen gäller under tävling och organiserad träning, resor till och från tävling samt under vistelse på tävlings- och träningsorten om den är utanför hemorten.

Vad är en olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid

  • total hälseneruptur (helt avsliten hälsena)
  • ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel avslitet korsband)
  • fraktur (dock inte stressfraktur)
  • solsting, värmeslag och förfrysning

Skador orsakade av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om besvären infunnit sig i samband med idrott.
Vid skada gäller alltid det fullständiga villkoret.

Ersättningar

Akutersättning

Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader, när du p g a skadan besöker läkare eller går på sjukgymnastik. För att du ska få rätt till ersättning krävs att du har fått vård hos en legitimerad läkare som du dessutom kan uppvisa uppgift om diagnos från. Kom ihåg att du behöver redovisa alla dina utlägg till oss från och med det första läkarbesöket (spara därför alltid originalkvitto). Den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 10 000 kr. Akutersättningen ersätter inte förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

Ersättning för sönderklippta kläder lämnas när kläder klipps sönder av sjukvårdspersonal i samband med vård. Högsta ersättning är 15 % av ett prisbasbelopp.

Självrisk

Försäkringen gäller med en självrisk på 500 SEK.

Tandskadekostnader

Om olycksfallet har medfört behov av tandläkarvård som en direkt följd av olycksfallet, kan försäkringen lämna ersättning för nödvändig behandling. Ersättning kan lämnas för kostnad upp till högst den nivå som framgår av Folktandvårdens prislista för allmäntandvård och specialisttandvård vid tidpunkten för behandling. Ersättning lämnas inte för de faktiska tandvårdskostnader som överstiger Folktandvårdens prislistor.
För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Självrisk

Försäkringen gäller med en självrisk på 500 SEK

Medicinsk invaliditet

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell. Den totala invaliditetsgraden kan uppgå till högst 100 % för varje försäkringsfall och ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden.

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett hur gammal du är), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 65 år). Försäkringsbeloppet utbetalas till dina efterlevande enligt generella regler om förmånstagare där make/sambo kommer i första hand. De generella reglerna gäller inte om du skickat in ett särskilt önskemål till oss om vem som ska få en eventuell utbetalning.

Idrottsförsäkring

Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige (max 45 dagar). Vid resa inom EU ska resenär ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet som kan beställas på Försäkringskassans hemsida.

Dubbelförsäkring

Om försäkrad har flera olycksfallsförsäkringar, och skada är ersättningsbar från en sådan, kan invaliditets- och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa.
Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring.
Då försäkrad har annan olycksfallsförsäkring i Svedea, som medger kostnadsersättning utöver utbetald akutersättning, kan sådan verifierad kostnad ersättas från denna. Finns försäkring tecknad i annat bolag bör krav kunna ställas dit på motsvarande sätt.

Allmän information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad samt försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.