Försäkringens innehåll

Egendomsförsäkring, på ordinarie arbetsplats

Försäkringen gäller för skador på företagets egendom, bland annat varor och inventarier. Du kan till exempel få ersättning om någon bryter sig in och stjäl företagets datorer eller om det börjar brinna och hela företagets lager förstörs.

Avbrottsförsäkring

Försäkringen gäller för företagets fasta kostnader och vinst vid ett avbrott i verksamheten. Du kan till exempel få ersättning om du går miste om vinst för att företagets lager brinner upp. Försäkringen kan även ersätta fasta kostnader under avbrottstiden.

Ersättning lämnas även för avbrott genom att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd av företaget på grund av en sak- eller personskada. Försäkringen omfattar både kostnader för utredning och ersättning av eventuellt skadestånd. Du kan till exempel få hjälp om ditt företag blir krävt på skadestånd för att du av misstag vält en hylla med dyra saker under ett kundbesök.

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för terapihjälp vid psykisk kris. Det kan till exempel handla om att du vid ett rån blir hotad med vapen och behöver hjälp av terapeut för att bearbeta dina känslor.

Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis.

Överfallsförsäkring

Försäkringen gäller för personskador för dig om du blir misshandlad i tjänsten. Till exempel kan du om du blir misshandlad av en kund få ersättning för dina skador.

Kyl- och frysförsäkring (ingår ej i enskild försäkring)

Försäkringen gäller för skador på varor i kyl och frys i samband med oförutsedda temperaturändringar. Du kan till exempel få ersättning om en kompressor i kylen går sönder och alla kylvaror blir förstörda.

Förmögenhetsbrottsförsäkring (ingår ej i enskild försäkring)

Försäkringen gäller vid förmögenhetsbrott, bland annat stöld, som anställda orsakar företaget. Det kan till exempel handla om att en salongsanställd tar med sig hela dagskassan hem.

VANLIGA TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Om du har behov av ytterligare försäkringsskydd kan du komplet­tera grundskyddet med bland annat följande tilläggsförsäkringar:

Allriskförsäkring för t.ex. dator, sminkväska eller andra enskilda objekt

Försäkringen gäller för objekt som skadas utanför den ordinarie arbetsplatsen. Du kan till exempel få ersättning om din sminkväska blir stulen när du har med den till en kund.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Försäkringen lämnar ersättning för avbrott i verksamheten då nyckelperson drabbas av arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

Den kan också användas till de merkostnader som uppstår om du måste anställa någon annan för att driva verk­samheten vidare.

 

ALLMÄN INFORMATION

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis samt försäkringsvillkoren.

Prisbasbelopp:

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan inträffade. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kr.