Lagförsäkring och licensförsäkring

Vanliga frågor om försäkringen

Här hittar du svar på några vanliga frågor om Lag- och licensförsäkringen.

Svenska Ishockeyförbundet bestämde år 2013 att förändra försäkringsupplägget på Lag- och licensförsäkringen med anledning av att skadekostnaden hade blivit för hög. Det nya upplägget innebar att försäkringen fick högre försäkringsbelopp på samtliga delar samtidigt som en självrisk infördes för mindre och mer frekventa skador. Undantag gjordes för tandskador där försäkringen fortfarande gäller utan självrisk under förutsättning att spelare använt godkänt tandskydd.

Förändringen har gett spelarna ett bättre skydd vid allvarligare skador som till exempel invaliditetsskador samtidigt som en del mindre skador kan hamna under självrisk. 

Vid kroppsskador gäller försäkringen alltid med en självrisk på 2 200 kr.

Försäkringen gäller däremot utan självrisk vid tandskador under förutsättning att galler eller ett av Svenska Ishockeyförbundet godkänt tandskydd har burits vid skadetillfället. Saknas galler eller ett godkänt tandskydd, gäller försäkringen med en självrisk på 10 % av ett prisbasbelopp (motsvarar 4 480 kr år 2017). Vilka tandskydd som är godkända kan du läsa mer om på Svenska Ishockeyförbundets hemsida. Kravet på tandskydd återfinns i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser (paragraf 1:10) som också finns på förbundets hemsida.

Med grundförsäkring menas att försäkringen endast ger ett grundläggande skydd. Lag- och licensförsäkringen är inte lika omfattande som en privat försäkring men innehåller däremot de viktigaste delarna i en olycksfallsförsäkring som till exempel invaliditet och tandskador.

Du får välja att använda vilken försäkring du vill. Om det finns risk för bestående men (så kallad invaliditetsskada), kan och bör du anmäla skadan till alla försäkringsbolag där du är försäkrad. Vid en invaliditetsskada kan du nämligen få ersättning från fler än en försäkring. I de flesta fall har inte en privat olycksfallsförsäkring självrisk.

Det finns inte längre något som kallas primär eller subsidiär försäkring utan du kan idag välja att anmäla din skada till den försäkring som ger dig bästa möjliga ersättning.

Nej, försäkringen ersätter inte förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk invaliditet. Försäkringen omfattar däremot medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att olycksfallsskadan har lett till en bestående nedsatt kroppsfunktion som fastställs av försäkringsbolaget två år efter olycksfallstillfället.

Tänk på att ekonomisk invaliditet kan ingå i privata olycksfallsförsäkringar. Ekonomisk invaliditet kan ge dig ersättning om din framtida arbetsförmåga genom ett olycksfall bedöms bli/vara bestående nedsatt.

Nej, eftersom Lag- och licensförsäkringen är en olycksfallsförsäkring gäller den i första hand om du själv gör illa dig (så kallad personskada). Bara om utrustningen har skadats i samband med vård, t.ex. om den har blivit sönderklippt av vårdpersonal, kan du få ersättning från försäkringen.

Försäkringen är till för spelare och domare. För att du ska omfattas av försäkringen behöver du ingå i ett lag som betalt lagförsäkringsavgiften till distriktsförbundet och vara registrerad i spelarkortsregistret.

Tänkt på att tränare och ledare inte omfattas av Svenska Ishockeyförbundets olycksfallsförsäkring. De ska istället anmäla sina skador till Riksidrottsförbundets olycksfallsförsäkring.

En avlönad spelare är en spelare som får en skattepliktig ersättning från föreningen.

Nej, kostnader för privatvård (det vill säga vårdgivare som ej är ansluten till landstinget) omfattas inte av försäkringen. 

Spelare som är födda efter 1983 behöver skicka in ett underlag som visar att de använt ett godkänt tandskydd. Försäkringen kan då ersätta tandvårdsbehandling upp till 1 prisbasbelopp (44 800 kr för år 2017). Det är viktigt att vi får in ett kostnadsförslag på behandlingen innan den utförs, detta för att vi måste godkänna behandlingen innan.

 

Ett godkänt tandskydd är ett tandskydd som är tillverkat av tandläkare/tandtekniker. Skydd som spelaren själv har gjutit är inte godkända.

Nej, ersättning för sveda och värk omfattas inte av försäkringen. 

Utländska spelare från länder inom EU omfattas under sitt spel i Sverige om de finns registrerade i spelarkortsregistret samt att de tillhör ett lag där lagförsäkringsavgiften är betald.

Däremot bör spelare som kommer från länder utanför EU och tillfälligt spelar i Sverige teckna en privat sjukvårdsförsäkring. 

Nej, resor till och från skola omfattas inte av försäkringen. I de fall en läkare bedömer att skolskjuts är lämpligt för den som skadat sig, bör den skadade vända sig till kommunen. Om omständigheterna efter ett olycksfall gör det svårt för den som skadat sig att ta sig till och från skolan kan ansökan om skolskjuts göras till kommunen eller skolan.

Vid kvarstående besvär, även kallad medicinsk invaliditet gör vi en bedömning tidigast två år efter skadetillfället. Du är då välkommen att kontakta oss för en bedömning.