FAQ

Ingår all uthyrd egendom i uthyrningsförsäkringen?

Ja,  med följande undantag.

  • Registreringspliktiga fordon som kan framföras för egen maskin omfattas inte– de måste försäkras separat via bil/motorförsäkring
  • Maskiner med nyanskaffningsvärde överstigande 800 000 kr omfattas inte med automatik. De måste specificeras separat i försäkringsbrevet.
  • Det måste framgå i kundfakturan att försäkringspremie är uttagen

Finns det regler för hur hyrestagaren ska förvara den hyrda egendomen?

Ja, för att försäkringen ska gälla vid stöld eller annat tillgrepp måste hyrestagaren kunna precisera tidpunkten för brottet samt ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet ”rimliga” säkerhetsåtgärder. Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en verktygsbod med ordentliga lås, exempelvis hänglås i hänglåsklass 3 eller 4.

För motordrivna fordon gäller att när fordonet/maskinen lämnas skall tändningslåset låsas och nyckeln vara uttagen. Tändningsnyckeln, nyckelkort eller liknande får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer. Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringshavaren. Föremål (t ex skopa, rivare, skärare, gafflar, kranarm) som på grund av storlek inte rimligtvis kan förvaras inlåsta ska vara fastlåsta med klass 3 kättinglås. Är fordonet utrustat med av försäkringsgivaren godkänd spårutrustning som var i funktion vid tillgrepp eller stöld ersätts skadan utan självriskavdrag.

Om kunden inte uppfyller ovan kan försäkringsbolaget neka ersättning och uthyraren måste då kräva ersättning från hyrestagaren

Under vilken period gäller uthyrningsförsäkringen?

Uthyrningsförsäkringen gäller från det att den uthyrda egendomen lämnar depån till dess den är återlämnad eller skulle vara återlämnad enligt hyreskontraktet.

Under tiden egendomen är outhyrd och förvaras på depån omfattas den av företagsförsäkringen.

Vad händer om en hyrestagare inte lämnar tillbaks egendomen?

Försäkringen kan ersätta egendomen med upp till 500 000 kr. Det förutsätter dock att uthyraren tagit kopia på giltig legitimationshandling eller säkert kan identifiera hyrestagaren.

Hur är egendom som vid depån förvaras utomhus försäkrat?

Försäkringen omfattar egendom som förvaras utomhus under förutsättning att det förvaras inom inhägnat område och att inhägnaden uppfyller skyddskraven enligt villkor GRK10 (utdrag finns även i villkor G272). Max försäkringsbelopp är 3 000 000 kr.

Kan jag få ersättning för förlorade intäkter om uthyrd gendomen blir stulen?

Ja försäkringen kan efter 7:e dygnet ge ersättning för förlust av tb med upp till 1 500 kr per dag tills egendomen återanskaffats, Ersättning betalas för max 23 dagar

Vilket värde ersätts vid skada?

För den uthyrningsbara egendomen gäller att skada ersätts med nyanskaffningsvärde minus avskrivningar enligt särskild förmånlig tabell. Tabellen framgår av försäkringsbrevet för uthyrningsförsäkring samt även under information om försäkringen.  Övrig egendom ersätts i enlighet med försäkringsvillkoren.