Bo Grönt Företagsförsäkring

Oavsett om din verksamhet utgörs av växthus, Garden center eller plantage är vår grundförsäkring anpassad till din verksamhet, stor som liten. I de fall du ändå saknar något kan du titta på våra utökningar till grundomfattningen som beskrivs nedan.

Försäkringens innehåll i korthet:

 • Egendomsförsäkring
 • Glasförsäkring
 • Kylförsäkring
 • Avbrottsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Maskinförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Kundolycksfallsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring

 

För dig som ska försäkra byggnad 

I de fall du äger fastigheten där verksamheten bedrivs kan du komplet­tera grundskyddet med en fastighetsförsäkring. Vid tilläggsförsäkring av byggnad ingår följande moment i försäkringen:

Fastighet och hyresförlust

Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd skada på fastigheter och byggnader samt fastighetsmaskiner. Hyresförlustförsäkringen ersätter den hyresförlust som uppkommer om en ersättningsbar egendomsskada inträffar, exempelvis brand, så att byggnaden blir helt eller delvis obrukbar.

Merkostnad vid myndighetskrav

Försäkringen omfattar merkostnader för att konstruera om, eller ändra utförande på skadad byggnad. För att ersättning ska lämnas krävs att myndighet beslutat om den aktuella förändringen av konstruktion eller utförandet. 

Cistern- och oljeskadeförsäkring

Försäkringen omfattar skada genom utströmmande olja från den försäkrades cistern och gäller för egen samt för tredje man tillhörig egendom.

Övriga tilläggsförsäkringar

Om du har behov av ytterligare försäkringsskydd kan du komplettera grundskyddet med följande tilläggsförsäkringar

Entreprenadförsäkring

Försäkringen gäller på arbetsområde för entreprenadverksamhet som byggnads-, installations- och montagearbeten. Försäkringen uppfyller miniminormen i AF AMA 98 i anslutning till AB04 samt ABT06.

VD- & Styrelseansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada som VD, medlem av styrelse eller ledande befattningshavare i bolaget kan åläggas enligt gällande skadeständsrättliga regler.

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olycksfall är något som kan drabba alla. Skulle det hända dig och du måste göra ett avbrott i din verksamhet, tryggar en Sjukavbrottsförsäkring din inkomst.

Allmän information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad samt försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.