Akademibokhandeln

Grundförsäkringens innehåll

Allriskförsäkring

Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom inkl egen bekostad fast inredning samt hyrd, lånad och leasad egendom som försäkringstagaren i avtal åtagit sig att försäkra

För pengar och värdehandlingar gäller ett högsta försäkringsbelopp på SEK 100 000 varav SEK 8 000 fritt i lokal. Överskjutande belopp ska förvaras i för beloppet klassat och godkänt värdeskåp.

Glasförsäkring

Försäkringen gäller för skylt, fönster och skyltfönster som försäkringstagaren svarar för enligt hyreskontrakt.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar allmänt ansvar och produktansvar i hela världen, exklusive USA och Kanada. Försäkringen gäller för person- och sakskada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller även för skada på hyrd lokal.

Avbrottsförsäkring

Försäkringen gäller för avbrott i verksamheten som uppkommit genom ersättningsbar egendomsskada på försäkringsstället. Försäkringen gäller även för avbrott i den försäkrade verksamheten som uppkommer då ersättningsbar egendomsskada inträffar hos kund eller leverantör med vilken försäkringstagaren har avtal.

Extrakostnadsförsäkring

Försäkringen gäller för extrakostnader som uppkommer i den försäkrade verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomsskada.

Rättsskyddsförsäkring, inkl. skattemål

Försäkringen gäller inom Norden för tvistemål samt inom Sverige för tvist vid skattemål

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen gäller för skada genom förmögenhetsbrott (inklusive databrott) som inträffar inom Norden.

Överfallsförsäkring

Försäkringen ersätter skadestånd vid överfall då gärningsman är okänd eller saknar betalningsförmåga.

Krisförsäkring

Försäkringen omfattar extrakostnader för krishantering som är en direkt följd av ersättningsbar rån, överfallsskada eller annan traumatisk händelse som brand, explosion eller naturkatastrof som inträffar i samband med tjänsten. Försäkringen omfattar även merkostnader för att anlita tillfällig personal då ordinarie personal blivit sjukskriven på grund utav ersättningsbar krisskada.

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för kund i försäkringstagarens lokaler och omfattar personskada som uppkommit genom olycksfall.

Tjänstereseförsäkring

Enligt nedan, högst 150 resdygn per år

  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Överfallsskydd
  • Kidnappning
  • Krisförsäkring
  • Resgodsskydd
  • Försening
  • Reseavbrott
  • Självriskskydd
  • Ansvar gällande för privatperson
  • Rättsskydd gällande för privatperson