Grundläggande information och kontaktuppgifter

Svedea AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för International Insurance Company of Hannover SE:s räkning. Svedea har sin ansvarsförsäkring hos QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden branch.

Försäkringsgivare är International Insurance Company of Hannover SE (Inter Hannover). Svedea får ersättning från Inter Hannover för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen i kombination med försäkringsaffärens tekniska resultat. Hannover Rück SE har ett kvalificerat innehav i Svedea AB.

Svedea AB är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Detta kan kontrolleras hos respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan.

Tillämpade lagar

På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen 2008:486), försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen 2005:104) och distansköp (Distans och hemförsäljningslagen 2005:59) samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.

Om du har klagomål

Om du har generella klagomål mot Svedea AB gällande till exempel försäljning kan du vända dig till vår klagomålsansvarige, se Svedeas kontaktuppgifter nedan. Vid tvist kan du vända dig till Allmän domstol. Om du har klagomål gällande skadereglering hänvisar vi till besvärshänvisningen i skaderegleringsbeslutet. Du hittar också informationen på svedea.se.

Vår behandling av dina personuppgifter

Svedea AB, och i förekommande fall Inter Hannover, använder personuppgifter i vår administration, skadereglering, marknads- och kundanalys, produktutveckling, marknadsföring och för statistiska ändamål. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifterna kan komma att kompletteras med uppgifter ur offentliga register, främst statens person- och adressregister (SPAR) och kan komma att lämnas ut till samarbetspartners. I vissa fall är vi också enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till bland andra Finansinspektionen och Skatteverket. Du har rätt att ansöka om att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Viktiga kontaktuppgifter och adresser

International Insurance Company of Hannover SE, Sverige filial

ORG.NR
HRB 211924
(Reg. i Tyskland)

ADRESS
Box 22085
104 22 Stockholm

Hannover Rück SE

ORG.NR
HRB 6778

ADRESS
Karl-Wiechert-Alee 50
30625 Hannover
Tyskland

 

QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden branch

ORG.NR 
516404-1880

ADRESS
Sveavägen 13
111 57 Stockholm

Svedea AB

Box 3489
103 69 Stockholm

08-790 03 00
info@svedea.se
svedea.se

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
bolagsverket.se

Finansinspektionen

Box 7821
103 97 Stockholm

08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
fi.se