Svedea AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för HDI Global Specialty SE:s räkning. Svedea har sin ansvarsförsäkring hos QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden branch. Krav med anledning av försäkringsförmedlingen kan riktas direkt mot QBE, se kontaktuppgifter nedan. Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan har utbetalats av Svedea samt att kravet framställs inom skälig tid, dock senast inom 10 år. Försäkringsbelopp är cirka 1,25 miljoner euro per skada och cirka 5 miljoner euro totalt för alla skador under ett år.

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE. Svedea får procentuell ersättning från HDI Global Specialty för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen minus eventuella avdrag för avslutade försäkringar. Över tid kan Svedea även få ersättning för försäkringsaffärens tekniska resultat baserat på skaderesultat med avdrag för vissa administrativa kostnader. HDI Global Specialty SE har ett kvalificerat innehav i Svedea AB.

Svedea lämnar inte rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys som avses i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.